Kronika sboru

Zpráva o volbě faráře a volbě poloviny staršovstva ve FS ČCE v Brně I

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 26. 3. 2017 v sále Václava Pokorného, Opletalova 6, mělo ve svém programu kromě obvyklého jednání také dvoje volby.

Noc kostelů 2013

Brno – Červený a Betlémský kostel

Letošní rok jsme sice neměli v programu vyložený tahák, ale návštěvnost byla na obou místech dobrá (v ČK 4 877 a v BK 1 451). Ještě větší byla účast na Muzejní noci (ČK 5 747) týden předtím. Program na obou akcích byl podobný, v Betlémském kostele ho opět zajišťovali skauti a nově i hudební skupina ze sboru CB Betanie.

I když jsme uvažovali, že se z Muzejní noci již odhlásíme, přesvědčili jsme se, že jde o jiný typ návštěvníků a naše účast je veřejností oceňována. Dobrý ohlas měla výstava o rozvoji města Brna v letech 1850-1918 doplněná o historii vzniku a stavby Červeného kostela. Zájem vzbudil i krátký film na téma „Co může dát církev mladým lidem“. Program vyvrcholil půlnoční „bohoslužbou pro nevěřící“, které se přes pokročilou hodinu zúčastnilo překvapivě hodně lidí. Nenásilné zamyšlení nad biblickým textem (uzdravení pohana Námana) a vyznání vděčnosti za dar života doplněné varhanní hudbou oslovily všechny přítomné.

Odpoledne křesťanské služby v Brně I

Letos se konalo o poslední neděli církevního roku, tedy 24. listopadu, v sále Václava Pokorného. Na programu bylo velmi zajímavé vyprávění z oblasti všem nám málo známé a tak jsme se rádi něco nového dozvěděli. Život ve věznicích a hlavně poslání vězeňských kaplanů (kterých působí dnes v našich věznicích již 33) nám poutavým způsobem přiblížil bratr Pavel Janošík, farář sboru ve Velkém Meziříčí, který současně působí na kratší úvazek v poměrně nové věznici v Rapoticích nedaleko Kralic. Mohli jsme si prohlédnout časopisy o vězeňství u nás a již během přednášky padalo mnoho dotazů. Bylo vidět, že nás tato tematika zajímá. Budeme se těšit, že pan farář Janošík vyplní naši prosbu a v některém z příštích Setkávání o tom napíše i pro ty, kteří na přednášce nebyli.

Jako obvykle při podobných příležitostech jsme byli bohatě a s láskou pohoštěni. Jednou větou lze říci, že to bylo skutečně milé pozdně podzimní nebo předadventní setkání.

3.zasedání 41.konventu brněnského seniorátu ČCE

se konalo v sobotu 11. 11. 2017 v pohostinných prostorách v Blahoslavově domě v Brně. Bylo zahájeno pobožností farářky Radky Včelné a nácvikem písně z chystaného nového zpěvníku.
Po ustavení konventu a slibu jeho nových členů jsme se věnovali jako obvykle zprávám o činnosti seniorátu, jeho jednotlivých poradních odborů, Jeronýmovy jednoty, seniorátní Diakonie a brněnské Evangelické akademie za rok 2016.

Druhé zasedání 34. synodu ČCE

se konalo ve dnech 19. - 21. května v Praze poprvé v budově Autoklubu ČR v Opletalově ulici. Výběr nového místa se ukázal jako velmi vhodný. Synodálové zde měli pro své jednání k dispozici příhodné prostory i technické zázemí. Vlastní jednání začalo tentokrát již ve čtvrtek po obědě. Nová synodní rada místo obvyklé zprávy o životě povšechného sboru připravila něco jako programové prohlášení, které bylo ještě doplněno krátkým vystoupením každého z jejich členů. Následovala všeobecná rozprava a po ní večerní bohoslužby ve sboru v Praze na Vinohradech, při nichž kázal předseda synodu Jiří Gruber. V průběhu jednání nás pozdravili hosté z domácí a zahraniční ekumeny. Letos to byli zástupci reformované církve z Koreje a presbyterní církve v Londýně.

Výlet do Mariánského údolí

Výlet do Mariánského údolí

V neděli 27. května 2018 se vedle obvyklých bohoslužeb sboru Brno I v Betlémském a Komenského kostele konal také výlet. Po desáté hodině jsme se tramvají a autobusem přesunuli na konečnou Líšeň, Mariánské údolí. Tam už nás čekali další výletníci, kteří přijeli auty. Ve svahu pod a hlavně nad cestou jsou ještě znatelná prudce stoupající schodiště, která vedla na řady lavic pro návštěvníky Mírových slavností v tehdejším Gottwaldově údolí, na které jsme před desítkami let byli nuceni si zakoupit vstupenky. Dnes jsou tribuny zcela zarostlé, pohltil je les, není z nich nic vidět.

Co by měl vědět každý presbyter

Když se mě v lednu kamarádka Vlasta zeptala, jestli nechci jet na seminář „Co by měl vědět každý presbyter“, tak jsem si řekla, že už jsem devět let presbyterkou a je tedy nejvyšší čas, abych zjistila, co všechno bych měla vědět.

Za bratrem Ing. Karlem Čápkem

Dne 21. května 2013 zemřel ve věku nedožitých 81 let význačný člen I. brněnského sboru Českobratrské církve evangelické, dlouholetý člen staršovstva a laický kazatel bratr Ing. Karel Čápek. Pocházel z Olešnice na Moravě, z tamější známé rodiny. Patřil původně k církvi Československé, ale ve svém mládí za působení místního evangelického faráře Miloslava Klapuše a po rozhovorech s tehdejším kurátorem sboru přistoupil k Českobratrské církvi evangelické. Stal se pro celý svůj život jejím horlivým aktivním členem.

95. narozeniny bratra faráře Jana Pokorného

Každá neděle je svátečním dnem, někdy ale bývá atmosféra při bohoslužbách o něco slavnostnější, podle toho, v jakém okamžiku církevního roku se nacházíme nebo zda si chceme připomenout něco pro nás zajímavého, důležitého či významného. V neděli 15. prosince 2013 jsme měli vzácnou příležitost ve zcela zaplněném Červeném kostele pogratulovat bratru faráři Janu Pokornému k 95. narozeninám, jejichž datum 18. prosince je pro nás snadno zapamatovatelné, protože se až na jeden den kryje se založením Českobratrské církve evangelické. Měli jsme příležitost se na chvíli pozastavit, krátce se ohlédnout a připomenout si několik okamžiků i dlouhých period, které zásadním způsobem formulovaly a ovlivnily život našeho sboru, okamžiky, které jsme my nebo naši předci v tomto sboru směli prožít, za které máme být Pánu Bohu vděčni a přitom si uvědomit, kde jsou kořeny tohoto sboru, ke kterým se můžeme kdykoliv vracet a čerpat z nich poučení, sílu a inspiraci pro přítomnost i budoucnost.

Ekumenická bohoslužba k výročí reformace v Brně

Ekumenická bohoslužba k výročí reformace

Společné připomenutí výročí 500 let od počátku evropské reformace připravily církve působící v Brně na neděli 29. října. Ve shromáždění v Komenského kostele kázal biskup Evangelické církve a.v. Marián Čop a účastníky pozdravil Mons. Václav Slouk, děkan církve římskokatolické v Brně. Součástí ekumenického společenství byla slavnost sv. večeře Páně.

foto Libor Maláč

RSS kanál

Syndikovat obsah