Kronika sboru

Basilejští v Brně

Ve dnech 11. - 13. října jsme uvítali 11člennou skupinu z družebního sboru Francouzské reformované církve v Basileji. Hosté přijeli v pátek dopoledne vlakem z Vídně. Po procházce centrem města a obědě jsme se přesunuli na Staré Brno, kde jsme navštívili Augustiniánský klášter. Nejdřív jsme prošli expozici v Mendlově muzeu. Formulováním základních zákonů genetiky Mendel značně předběhl svoji dobu, jeho objevy vědci ocenili až desítky let po jeho smrti. Následovala prohlídka areálu. Eliška Rejčka zde založila v roce 1323 klášter cisterciaček, v roce 1782 sem byl přesídlen řád augustiniánů i s opatstvím, jedním z opatů byl i Jan Řehoř Mendel. Zaujal nás vstupní refektář upravený v secesním slohu, dormitář s obrovským obrazem Jeruzaléma, další sály, původní klaviatura varhan v basilice, na které hrával Leoš Janáček, a hlavně nádherná gotická Basilika Nanebevzetí Panny Marie, kterou papež Jan Pavel II. povýšil na „Basiliku minor“.

Nocí kostelů podeváté

Noc kostelů v Červeném kostele - 2017

Letos se těším v Brně na novinku: šalinu Noci kostelů. Loni prý byla tramvaj v Praze zcela přeplněná, tak si plánuji naši šalinu po cestě z práce jen prohlédnout. Na Joštově ulici je v pět hodin ale jen hlouček lidí, biskup a primátor. První jízdu se tedy svezu s nimi. Usměvavá holčička mi dává jízdenku a první krásné razítko s šalinou.

Vánoční služby Boží s dětmi 2017

Dětská vánoční slavnost 2017

Citace z her (17. prosince)

Hra menších dětí „Těšení“

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jeremiáš 29,11) „Každá věc svůj čas mívá, naděje každý den zpívá: nezoufej, když všechno není, jak sis přál.“

Proč je tu náš sbor: bohoslužby a katecheze

  1. Kolik lidí se v našem sboru obvykle podílí na přípravě a průběhu bohoslužeb?
  2. Jaké nové sborové aktivity se nám v posledním období osvědčily?
  3. Jaké aktivity sboru jsou plně či z velké části závislé na práci kazatele a jaké aktivity jsou v kompetenci ostatních členů sboru? Vyjmenujte je.

Josef Veselý - 99 let

Poslední léta je účast na bohoslužbách konaných v Betlémském kostele kolem 9. března výrazně větší než jiné neděle - 9. březen je dnem narozenin bratra faráře ThDr. Josefa Veselého a my téměř nevěřícně sledujeme, jak každý rok toto výročí neuvěřitelně roste. Při bohoslužbách 10.3.2013 v Betlémském kostele jsme tak měli jedinečnou příležitost popřát bratru faráři k již 99. narozeninám. Napsal pro nás pro tyto bohoslužby kázání, které četla (v obou kostelech) sestra farářka Olga Tydlitátová.

Seniorátní konvent v Brně

Více než čtvrt století se pravidelně schází seniorátní shromáždění (konvent) brněnského seniorátu ČCE v Blahoslavově domě. Letos se poslanci a hosté sešli znovu, a to ke 2. zasedání 41. konventu. Bylo to v sobotu 12. listopadu a začínalo se krátce po rozednění, v 8 hodin ráno.

Zpráva z 3. zasedání 34. synodu ČCE

Nové logo ČCE

18.-20. května 2017

Nové logo ČCE

Synod schválil grafický návrh, který se stává od 1. ledna závazným logem ČCE. Logo je grafická zkratka, užívaná v úředním styku a ve veřejné prezentaci církve či sboru. Evangelické a křesťanské symboly (kalich, Bible, kříž) se samozřejmě budou i nadále užívat tam, kde je to vhodné.

Bratrská liturgie z roku 1612 (ukázky)

Budiž dověrnost vaše o tomto chlebu a kalichu Páně, že chléb jest tělem Pána Ježíše, na smrt daným, a víno krví jeho, za vás vylitou: Ne nějakým způsobem přirozeným a tělesným, ale posvátným jako tak obřízka, jest smlouva Boží. Beránek velikonoční – Jítí Hospodinovo. Křest – obmytí nového rození. A to z ustanovení a vysvědčení Pána Ježíše k službě duchovního požívání těla a krve Páně na paměť všech skutků, a práce jeho i smrti nevinné, kterouž pro vás podstoupiti ráčil: i k hojnějšímu sobě toho všeho přivlastnění. Slyšeli jste také velmi milostný rozkaz Pastýře a Biskupa nebeského, kterýmž nás laskavě pobízí, abychom s ním v vnitřním člověku hodovali, jedli a pili za stolem jeho. Užitečný anobrž velice potřebný, též i velmi rozkošný jest tento pokrm a nápoj duši lačné a žíznivé, milosti a spravedlnosti Kristovy. Uposlechnětež ho tedy a pojďte k tak milostnému hlasu jeho, beřte, a jezte ten pokrm a nápoj spasitedlný, kteréhož vám, jako svým milým dítkám, skrze tuto službu podávati ráčí z své veliké a srdečné milosti, kterouž k vám má. Protož s tím potěšením Ducha, pojďtež všickni, kteříž jste se k tomu připravili, i právo sobě zřízeně dané máte, tak jakž toho jest dobrý obyčej.

Vánoce v chráněném bydlení Ovečka

Diakonie - Vánoční oběd 2017

Sbírka z prosincových hudebních nešpor v Červeném kostele podpořila Středisko Diakonie ČCE v Brně. Konkrétně jsme sbírku věnovali Chráněnému bydlení Ovečka, protože v loňském roce se náš sbor stal jakýmsi „patronem“ těchto služeb brněnské Diakonie. Snažíme se hledat dobré způsoby, jak klienty i pracovníky podpořit v jejich životě, a nejčastější službou v současné době jsou návštěvy v Diakonii, při nichž si společně povídáme o biblických příbězích, o víře i o běžném životě. Byli jsme ale také rádi, že klienti přijali pozvání na podzimní slavnost Díkčinění v našem sboru, a že se při prosincových nešporách vybralo 7.098 Kč, které jsme mohli chráněnému bydlení předat.

Proč je tu náš sbor: služba potřebným

  1. Je součástí svědectví našeho sboru to, že pomáháme potřebným? Jak se to projevuje v praxi?

Brno I

Skupina pro křesťanskou službu systematicky organizuje a vykonává návštěvy potřebných. Sbor zajišťuje pravidelný nákup potravin pro lidi bez domova, kteří žádají o hmotnou pomoc ve farní kanceláři. (Vzhledem k umístění sborové budovy ve středu města často navštěvují sborovou kancelář lidé bez domova s žádostí o pomoc - peníze nedáváme, ale každý si může odnést něco k jídlu, jako např. chleba, potravinovou konzervu apod.)

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 4/2014

RSS kanál

Syndikovat obsah