Stálé rubriky

Stálé rubriky

O těch kteří odešli z církve

Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Mt 18,12-14

Knihy královské

Na rozdíl od knih Samuelových je zde málo větších celků a vyprávění. Jejich členění není na první pohled zřetelné. Rozdělení na dvě knihy až od 15. století, za předěl byla zvolena smrt krále Achaba. 2Kr 1,1 „po smrti Achabově“ je totiž obdobou k 2S 1,1: „po smrti Saulově“ i k Joz 1,1 „po smrti Mojžíšově“.

Obyčejný člověk

Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě. Ale Bůh, když vyhlazoval města toho okrsku, pamatoval na Abrahama: poslal Lota pryč ze středu zkázy, když vyvracel města, v nichž se Lot usadil. Lot pak vystoupil ze Sóaru a usadil se se svými dvěma dcerami na hoře, protože se bál usadit se v Sóaru. Usadil se s oběma dcerami v jeskyni.

Spor o vzkříšení (Mk 12,18-27)

Když se zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra. 1K 15,12-15

Jak se ze slušných lidí stávají křesťané?

Ze skutků zákona nebude před Bohem nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
Ř 3,20-24

Bůh nezapomíná

Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isajea Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše,Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše,Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela,Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim AzóraAzór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct. Mt 1,1-17

Mnoho lidí rozhlašuje své milosrdenství, ale muže spolehlivého kdo najde? Př 20,6

Lazar

"Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky." Jan 11, 25

14. Jak víra ovlivňuje svět?

Křesťanská víra v průběhu staletí zasáhla do běhu tohoto světa a významně jej ovlivnila. Přinejmenším tzv. „západní civilizace“ je křesťanstvím a jeho tradicemi prostoupena víc než tušíme. Kdo chce porozumět evropské kultuře a umění, neobejde se bez znalosti křesťanských tradic. Existuje však řada oblasti, kde mezi vírou a světem panuje určité napětí, které může být pro obě strany buď přínosem nebo zdrojem konfliktů.

Cesta pouští

Toto praví Hospodin: Znovu ji přemluvím, uvedu na poušť a budu jí promlouvat k srdci. Tam mi opět odpoví jako za dnů mládí, jako v den, kdy vystoupila z egyptské země. Oz 2,16-17

O čem zpíváme - (na okraj písně č. 314)

Stojíme uprostřed postní doby. Do těchto čtyřiceti dnů před Velikonoci spadala v církvi od 4. století příprava katechumenů ke křtu. A také vstupovali do vážného pokání veřejně provinilí hříšníci, kteří potom na Velký pátek byli znovu přijímáni ke stolu Páně. Teprve pozdější vývoj poznamenal dobu půstu poněkud jednostranným soustředěním na Ježíšovo utrpení, jeho golgotskou cestu a prolitou krev. To pak dalo vznik tradici citového, někdy až soucitného rozjímání o Ježíšově smrti, jakoby bez souvislosti s vítězstvím ve vzkříšení.

RSS kanál

Syndikovat obsah