Druhé zasedání 34. synodu ČCE

se konalo ve dnech 19. - 21. května v Praze poprvé v budově Autoklubu ČR v Opletalově ulici. Výběr nového místa se ukázal jako velmi vhodný. Synodálové zde měli pro své jednání k dispozici příhodné prostory i technické zázemí. Vlastní jednání začalo tentokrát již ve čtvrtek po obědě. Nová synodní rada místo obvyklé zprávy o životě povšechného sboru připravila něco jako programové prohlášení, které bylo ještě doplněno krátkým vystoupením každého z jejich členů. Následovala všeobecná rozprava a po ní večerní bohoslužby ve sboru v Praze na Vinohradech, při nichž kázal předseda synodu Jiří Gruber. V průběhu jednání nás pozdravili hosté z domácí a zahraniční ekumeny. Letos to byli zástupci reformované církve z Koreje a presbyterní církve v Londýně.

Přinášíme stručný přehled usnesení, který připravil bratr Jiří Bureš:

Nový evangelický zpěvník

Byla schválena osnova a seznam písní připravovaného Evangelického zpěvníku. Část starších či málo zpívaných písní bude vyřazena, část nově otextována, a objeví se i písně zcela nové. Zpěvník vyjde zřejmě v roce 2018 či 2019. Synod poděkoval zpěvníkové komisi za její dosavadní práci.

Úprava činnosti pastýřských rad (PR)

Členové seniorátních PR se budou setkávat a vzdělávat se. Ruší se možnost odvolání k synodu ČCE, poslední odvolací instancí je celocírkevní PR. Poslanci synodu však požádali o zpracování možnosti jiné kontrolní odvolací instance, o níž synod rozhodne příští rok.

Pro sbory / staršovstva

Funkční období nově zvolených členů/členek staršovstva bude začínat až po složení slibu. Do té doby bude pracovat staršovstvo původní. Slib by se měl uskutečnit do měsíce od volby.

Do seniorátních orgánů Jeronýmovy jednoty mohou být nově voleni i nečlenové staršovstva.

Senior může výjimečně pověřit administrátorem sboru i kazatele jiného seniorátu.

Synod schválil právní úpravu tzv. strategických míst, která mají být synodem zřizována na zvláště potřebných a strategických místech. O úpravě budou nyní jednat staršovstva a konvent, než se vrátí ke konečnému schválení synodem.

Synod odpustil deseti sborům, které doporučily seniorátní výbory a synodní rada, staré dluhy vůči personálnímu fondu. V našem seniorátě se to týká sboru v Moravské Třebové.

Výpomocní kazatelé

Právní balík úprav týkající se změn kazatelského reverzu a možnosti konat svatební shromáždění výpomocnými kazateli (dříve ordinovaní presbyteři a kazatelé v důchodu a mimo službu), nebyl schválen kvůli výhradám ze seniorátů. Na konečnou verzi si proto ještě počkáme.

Nově objevená modlitebna v Praze

Synod podpořil iniciativu pro využití prostor znovuobjevené toleranční modlitebny v Praze, v ulici Truhlářská. Bude zahájeno vyjednávání s městskou částí Praha 1 s cílem zřídit v budově expozici z dějin české reformace.

Společné prohlášení k učení o ospravedlnění

Synod se přihlásil k záměru Světového společenství reformovaných církví připojit se ke Společnému prohlášení k učení o ospravedlnění, které v r. 1999 podepsaly římskokatolická církev a Světový luterský svaz. Cílem je překlenout teologické spory minulých staletí.

Modlitba za papeže Františka

Synod schválil dopis synodního seniora Daniela Ženatého papeži Františkovi. Dopis je odpovědí na prosbu Františka o modlitbu za něj a jeho náročnou službu - na niž synodní senior odpovídá kladně. K přímluvné modlitbě jsou v dopise vyzvány i naše sbory (v dohledné době zřejmě sbory obdrží zásilku s dopisem a s konkrétní výzvou).

Vysláni ke službě

 Na slavnostních bohoslužbách ve sboru v Praze na Vinohradech byli do služby učitelů teologie vysláni kazatelé Tabita Landová a Petr Gallus. Synodtaké opět zvolil bratra Mikuláše Vymětala kazatelem pro menšiny a pro humanitární aktivity a zvýšil jeho pracovní úvazek na 50%. Byla zřízena dvě nová kazatelská místa a dva sbory se sloučily do jednoho (Broumov a Hronov).

RSS kanál

Syndikovat obsah