Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2014

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2014

 

e-mail: ccebrno@atlas.cz                       www. cervenykostel.cz          tel: 542 211 453         

                                                   602 00 Brno, Opletalova 6,

 

Bohoslužby, významné události a sboroví pracovníci.

Nedělní bohoslužby se pravidelně konají v Betlémském kostele, v kostele Jana Ámose Komenského a v Újezdě-Rychmanově. Ve službě se střídají naši kazatelé, v roce 2014 nám při bohoslužbách posloužili jako hosté Pavel Křivohlavý (farář ve Frýdku Místku), Jana Špinarová (farářka ve Znojmě),  Miroslaw Jelinek (farář v Kateřinicích), Wiera Jelinek (farářka v Ratiboři), Mária Uhlíková (diakonka sboru CB v Brně) a bratr farář Jaroslav Vítek. Ve službě vypomohl  také seniorátní farář Jiří Šimsa. Při připomenutí 100. narozenin bratra faráře Josefa Veselého 9. března jsme v Betlémském kostele ústy sestry farářky Tydlitátové společně s jubilantem vyslechli kázání, které pro nás bratr farář připravil.

Bohoslužby doprovází sedm varhaníků, kteří se pravidelně střídají. V Betlémském kostele jsou to Pavel Nagy, Jan Sypták a Anna Mikšátková, v Červeném kostele Milan Berka, Lydie Pospíšilová, Pavel Janeček a Alice Přikrylová.  Zpěvem při bohoslužbách nám posloužil pěvecký sbor z Ratiboře a Cantate Domino.

Správu našeho sboru zabezpečujeme nejen dobrovolnými činnostmi, ale také s pomocí pracovníků, které zaměstnáváme na částečný pracovní úvazek ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Sestra Marie Melicharová se částečným úvazkem věnovala práci v kanceláři sboru jako sborová sestra a další částí úvazku pastoračním návštěvám a vedení odboru křesťanské služby jako pastorační pracovnice zaměstnaná u Synodní rady. Jako sborová sestra pracovala také sestra Bohumila Járová na polovinu úvazku a zároveň vedla taky polovinou pracovního úvazku sborové účetnictví. Kostelnické práce v Červeném kostele zastávali manželé Eva a Petr Havlíkovi. V Betlémském kostele v první polovině roku manželé Jan a Blažena Syptákovi a v druhé polovině roku manželé Havlíkovi. Po10 letech došlo ke změně nájemníků na faře na Pellicově. Rodina Syptákova se odstěhovala do vlastního domku a nastěhovali se manželé Havlíkovi. Drobné práce při údržbě sborových místností a budov vykonává Jan Sláma. Zaměstnáváme také pracovníka na úklid sborových místností.

Během celého roku bylo možno na internetu sledovat zvukový přímý přenos bohoslužeb, záznamy bohoslužeb jsou ukládány do archivu,  a tak je možno je kdykoliv znovu vyslechnout. Touto službou (odkaz na www.cervenykostel.cz) chceme zprostředkovat bohoslužby těm, kteří se jich z různých důvodů nemohou zúčastnit osobně.

Na jaře se ve sborovém sále na Opletalově ulici konala seniorátní presbyterní konference, na téma "Přechod k samofinancování církve", kde promluvil a statistické studie prezentoval bratr Pavel Stolař, náměstek synodní kurátorky. V březnu proběhla volbakazatelů našeho sboru a poloviny staršovstva (8 presbyterů). Na další tři roky byl zvolen prvním farářem bratr Jiří Gruber, jako druhá farářka byla od 1. srpna 2015 zvolena sestra Jana Špinarová.

V květnu jsme se již tradičně zúčastnili tzv. Muzejní noci a Noci kostelů opět s velkým zájmem brněnské veřejnosti (kostely navštívilo při těchto akcích asi 10 tisíc zájemců). Na organizaci se podílelo kolem 50 bratří a sester včetně skautského evangelického oddílu. Nabídli jsme opět program s doprovodnými informacemi o našem sboru a historii obou kostelů a evangelíků v Brně a představili výstavu Neučiníš sobě rytiny. Na závěr Brněnské muzejní noci proběhla stejně jako vloni tzv. bohoslužba pro nevěřící – pro nás s potěšitelným zájmem. V neděli po Noci kostelů vystoupil při bohoslužbách mládežnický hudební soubor z Kateřinic Zvonky dobré zprávy.

Delegace našeho sboru strávila svatodušní svátky na návštěvě našeho dlouholetého partnerského sboru v Basileji. V Leonards Kirche kázala sestra farářka Olga Tydlitátová.

Konec školního roku jsme na konci června oslavili konfirmační slavností, při níž bylo přijato do sboru šest nových členů.

Poslední zářijovou neděli jsme přivítali návštěvu ze sboru v Ratiboři, při bohoslužbách nám posloužil ratibořský pěvecký sbor. Začátkem října náš sbor krátce navštívili představitelé Evangelické církve v Porýní Manfred Rekowski (prezes, nejvyšší reprezentant Evangelické církve v Porýní, předseda církevního vedení a zároveň předseda synodu) a Barbara Rudolph (vrchní církevní radová, členka církevního vedení). Dále se náš sbor v říjnu podílel na již tradičních ekumenických bohoslužbách, připravovaných sedmi reformačními církvemi v Brně, se společným slavením večeře Páně (tentokrát se konaly ve sboru CČSH na Botanické ulici).

Poslední neděli církevního roku se konalo tradiční odpoledne křesťanské služby, o hlavní program se postarala sestra farářka Jana Špinarová, která nám přiblížila činnost tzv. "Znojemského okrašlovacího spolku".

V závěru roku o čtvrté adventní neděli jsme se mohli potěšit tradiční dětskou vánoční slavností. Tato událost nám vždy na konci roku reálně připomíná otevřené společenství našeho sboru od nejmenších po nejstarší. Po gratulaci k 96. narozeninám bratra faráře Jana Pokorného jubilant pronesl několik pamětnických a hlavně povzbudivých slov.

Václav Matoulek

Statistika

                Ke konci roku 2014 bylo v kartotéce sboru zapsáno 958 členů (v roce 2013 to bylo 1021), z nichž 59 patří do kazatelské stanice v Újezdě-Rychmanově. Centrem sborového života zůstávají bohoslužebná shromáždění: v Betlémském kostele se konalo 42 shromáždění, průměrná účast byla 45 (41). V závorkách jsou údaje za rok 2013. Večeře Páně byla slavena 6x za průměrné účasti 53 (53) stolovníků. V chrámu Jana Amose Komenského bylo 63 shromáždění s průměrnou účastí 139 (58, průměr 129) bratří a sester; Večeře Páně se slavila 12x za průměrné účasti 144 (12x, průměr 154) účastníků. Počet shromáždění v kazatelské stanici v Rychmanově byl 24 a průměrná účast 11 (23, průměr 13), Večeře Páně se konala 2x s průměrnou účastí 14 (2x, průměr 13) bratří a sester.  Ve sboru bylo pokřtěno 18 (14)dětí a 4 (5)dospělí a bylo požehnáno jednomu dítěti. Oddáno bylo 15 (14) párů a církevních pohřbů bylo rovněž 15 (13).

Olga Tydlitátová

 

 

Staršovstvo

                V březnu 2014 se při výročním shromáždění konala volba poloviny staršovstva a náhradníků a tím došlo k částečné obměně složení staršovstva. Na pravidelných schůzích se presbyteři zabývali záležitostmi ovlivňujícími chod sboru – hodnocením akcí proběhlých a plánováním akcí budoucích. Členové staršovstva se dále věnovali přípravě a organizaci voleb nového kazatele, schvalovali záměry z jednání jednotlivých komisí (zejména stavební a finanční) a také diskutovali o aktuálních otázkách církve. Snahou staršovstva bylo také podporovat jednotlivé aktivity sboru a reagovat na podněty, které vzešly od našich členů.

Kristina Hellerová

Nedělní škola

                Ve vedení skupiny nejmladších dětí se letos střídaly Ester Malachová a Radka Müllerová, Prostřední skupinku měly Ivona Klocová, Marie Matoulková a Kristina Hellerová. O nejstarší se pak dělí  Pavel Bureš, Petr Kloc a Milan Ryšavý. Máme radost z přibývajících nejmenších dětí, nejstarší skupinka se po odchodu konfirmandů v polovině roku potýká s malou účastí. Sbírka, na niž děti v rámci nedělní školy přispívají, posloužila tentokrát k zakoupení kozy pro potřebnou africkou rodinu prostřednictvím organizace Člověk v tísni.  Rádi přivítáme mezi sebou ty, kdo by mohli a chtěli rozšířit řady učitelů.

Milan Ryšavý

Ovečky

                V roce 2014 se v klubu scházelo 6-12 oveček, rozumějte dětí ve věku 3 – 7 let. V období od ledna do Velikonoc jsme si ohmatávali různé vlastnosti lásky podle 1K 13 a učili se, jak lásku projevit, když Bůh nás má tolik rád. Po Velikonocích jsme pokukovali po Duchu svatém a církvi. V jednotlivých setkáních se vyprávěly příběhy, hrálo divadlo, tvořilo, zpívalo, modlilo i hrálo.  V novém školním roce jsme skrze podobné činnosti vstoupili do Ježíšovy školy. Chceme se letos totiž učit hlavně od Něj – poznávat, jaký je, jak jedná, jak mluví, jak se modlí… (a rozhodně jsme s tím v prosinci neskončili J). Děkuji sestrám Radce Lokajové a Katce Rybárikové za jejich nasazení pro děti a dobrou spolupráci v našem ovčinci.

Iva Oukropcová

Klub otevřených dveří

                Od ledna do června roku 2014 se v Klubu otevřených dveří scházelo 3-5 maminek. Program byl pestrý. Navštívili nás inspirativní hosté s tématy zahrnujícími duchovní témata (např. paní Marie Oujezdská – předávání víry v rodině, Marie Buchtová – o postu), témata kolem výchovy dětí (Petra Škrdlíková), osobnostního rozvoje (Bohunka Horská – priority) či cestování, putování (Saša Hauserová – pouť do Santiaga de Compostela) i zcela praktické zdravé vaření (Jaruška Jančová) a další. Školní rok jsme zakončily tradičním výletem. Mnohým maminkám nenápadně vyrostly děti, a tak se vytrácejí, jiné do tohoto podivuhodného světa přicházejí, a to je dobře. Dveře jsou stále otevřené.

Iva Oukropcová

                Po letních prázdninách jsme se sestrou farářkou pozvali dosavadní účastnice a nové maminky, které by mohly mít o společné setkávání zájem. Vzhledem k počtu pokřtěných byla naděje na nové složení této skupiny. Sestra Iva Oukuropcová  v červnu vedení klubu pro pracovní zaneprázdnění ukončila. Patří jí naše poděkování za několikaletou přípravu programů.  Organizace a zvaní se ujala sestra Lucie Štěpánková a biblický program připravují střídavě kazatelé. Po několika podzimních setkáních, kdy nepřišel nikdo, se klub od října „ rozjel“ a nyní  se schází 6 až 10 maminek s dětmi a s hlídáním vypomáhají tři babičky.

Jiří Gruber

Mládež

                Mládež se konala každou středu od 18 do 20 hodin a probíhala za pomoci naší farářky Olgy Tydlitátové. Scházelo se zde kolem osmi až dvanácti lidí. Program se skládal ze tří částí: první část - krátké zamyšlení na biblický text, které vždy připravil jeden z přítomných, dále následovala večeře a poslední částí byla společná hra, která byla připravena dalším z mládežníků. Během doby trvání Kurzů Alfa se mládež podílela na společném zpěvu.  

Tereza Borošová

Rockové bohoslužby

                Od posledního výročního shromáždění se uskutečnily dvoje „rockové“ bohoslužby. Oproti standardním bohoslužbám je při těch rockových kladen větší důraz na hudební složku. Hrajeme převážně písně ze zpěvníku Svítá ve vlastní úpravě pro basu (David Šebesta), bicí (Ondřej Malach), kytaru (Radek Šebesta), klávesy (Jan Baroš) a sólový zpěv (Eva Ventrubová). Na průběhu bohoslužeb se zejména technicky podílí také Jakub Marek.

Olga Tydlitátová

Střední generace

                Schůzky se letos konaly 4x, v první polovině roku s průměrnou účastí 13lidí.  Velmi zajímavá byla beseda s autorem vystavených fotografií i se Zorou Rýparovou, která nám představila vzdělávací ekologické programy pro děti.   

Olga Tydlitátová

Biblické hodiny pro dospělé

                Biblická hodina pro dospělé probíhá  každý čtvrtek v 17 hodin kromě prázdnin a pár dalších výjimek jako jsou svátky apod. Účastní se jí pravidelně více jak 20 sester a bratří (podle statistiky průměrně 24 lidí). V loňském roce jsme podrobně kapitolu za kapitolou procházeli první knihu Bible - Genesis. Pokračovali jsme tak v činnosti započaté už v roce 2013.  Bratr farář byl na každou hodinu vždy výborně připraven a s jeho pomocí jsme pronikali do hloubky této biblické knihy. Nad jednotlivými verši vznikaly zajímavé diskuze a rozhovory takže nám ta vymezená hodina většinou uběhla rychleji než bychom si přáli. Několik biblických hodin, kdy se bratr farář pro účast na dozorčí radě Diakonie v Praze musel omluvit, jej velmi dobře zastoupili sestra jáhenka Rybáriková či bratr farář Vítek.

 Dušan Sedláček

 

 

Modlitební setkávání

                Dá se mluvit o reálné naději, že naše evangelická církev (jak bylo v její historii naprosto běžné) opět přijímá potřebu svých členů pro modlitební setkávání k osobnímu růstu ve víře a prohlubování vztahů uvnitř sboru. Jsou mi známa minimálně tři modlitební společenství buď na faře, nebo střídavě po rodinách, která v našem sboru v loňském roce probíhala/jí. Více informací o zbylých dvou můžete získat ve farní kanceláři nebo se obrátit na organizátory kurzu Alfa. Já mohu podat pár řádků o setkáváních nad Biblí na faře našeho sboru každé úterý v 19.00. Dík jejímu trvání už více jak tři roky se dá mluvit o pravidelnosti. V minulém roce se nás v ten čas na faře scházelo něco mezi 5-10 a bylo nám spolu dobře. Podstatnější je, že se při těchto setkáváních sdílíme o svou víru a vzájemně se obdarováváme postřehy druhých. Není to o tom se před ostatními chlubit, co vše z biblických údajů nebo dat znám. Našim nevyřčeným cílem každého večera je skrytá otázka - Co z probíraného textu si mohu vzít prakticky pro můj osobní duchovní růst? Co nového mi názorem druhého Bůh chce ukázat? Mám více jasno nebo i tady musím duchovně zapracovat? V minulém roce jsme probírali jednotlivé kapitoly evangelia podle Lukáše. I v našem sboru se najdou lidé, kteří se možná cítí osamoceni, postrádají hlubší vazby. Zmínku o modlitebních setkáváních, o kterých píšu, najdete na zadní straně Setkávání. Všichni, kdo přijmete nepsanou zásadu, chci hledat, co nám náš Spasitel vše dal a říká, jste zváni na faru každé úterý v 19.00. Těšíme se na Vás.

Vít Rybárik

Kavárnička dříve narozených

                Každou středu odpoledne se schází sestry a bratři v Kavárničce. První část programu je věnována zamyšlení nad biblickým textem a modlitbě. Po přestávce, která je vyplněna vzájemným posezením u kávy a čaje, následuje pestrý a zajímavý program. V roce 2014 se uskutečnilo 36 přednášek, 20x bylo na programu promítání snímků a vyslechnuto 16 koncertů v podání studentů konzervatoře a JAMU. Pěkné odpoledne je zakončeno zpěvem písně a modlitbou Páně. Průměrná návštěvnost Kavárničky je 18 lidí.

Kornélie Křehlíková

Cantate Domino

                Pěvecký sbor Cantate Domino má v současnosti 24 aktivních členů pocházejících převážně ze sboru Brno I a sboru Brno II. Ke zkouškám se scházíme každý pátek od 18:30 do 20:30 ve sborovém sále na Opletalově ulici s průměrnou účastí asi 19 zpěváků ve všech hlasových skupinách. Vzhledem k dlouhodobé rekonvalescenci po těžkém úraze hlavního sbormistra Libora Nykodýma vypomáhali s nácvikem a dirigováním Jaroslav Marek (5.1. 2014 vánoční program v Červeném kostele) a do Velikonoc (20.4.neděle Vzkříšení v Červeném kostele) Martina Matušková ze Silůvek. Během roku jsme střídavě zpívali při bohoslužbách jak v Blahoslavově domě (27.4 – velikonoční program, 8.6. – svatodušní svátky, 30.11. - první adventní neděle), tak v Červeném kostele ( 5.1., 20. 4., 29.6. – konfirmace, 25.12.). Kromě této standardní služby jsme 14. června posloužili zpěvem při bohoslužbách v Domově na Kociánce.

                Ve dnech 22. -23.2. byl pozván jménem našeho seniorátu církevní kantor Ladislav Moravetz, který v sobotu odpoledne vedl seminář pro varhaníky a večer pak zkoušku zpěvu Cantate Domino. V neděli při bohoslužbách v Červeném kostele jsme zazpívali za varhanního doprovodu L. Moravetze tři písně, které s námi nacvičil.

                K již tradičním akcím pěveckého sboru patří prázdninové soustředění v Poličce, které se tentokrát konalo začátkem prázdnin a to ve dnech 3.7. - 6.7. a kterého se zúčastnilo 28 lidí (členové pěveckého sboru a rodinní příslušníci). Na soustředění se všichni těšíme, protože v krásném prostředí Vysočiny máme příležitost k vzájemným rozhovorům, pokud počasí dovolí ke koupáním na blízkém koupališti nebo alespoň k procházkám a především ke zpěvu – zkoušku máme pravidelně 2x denně, někdy si zazpíváme ještě i potřetí po večeři.

                K mimořádným akcím patřil večírek konaný v pátek 7. února u příležitosti 20. výročí založení pěveckého sboru Cantate Domino, které vystoupilo pod vedením sbormistryně Lydie Pospíšilové poprvé oVánocích v r. 1993. Na večírku byla příležitost se sejít s bývalými členy, dirigenty a příznivci sborového zpěvu. Velmi rádi jsme uvítali bývalého faráře našeho sboru Pavla Kaluse. Dvakrát do roka se schází užší výbor Cantate Domino s faráři obou sborů, kdy chystáme plán činnosti vždy na příštího půl roku.

 Marie Matoulková

Kurzy Alfa a Beta

                Na jaře se konal kurz Beta, který je pokračováním kurzu Alfa z předchozího roku. Během ledna až dubna se při něm probírají základy vyznání církve a slouží jako uvedení do života sboru a příprava ke křtu. V květnu byli pokřtěni čtyři dospělí a spolu s nimi byli do sboru přijati další čtyři noví členové.

                Na podzim roku 2014 proběhl osmý Kurz Alfa. Tentokrát se při celkově třinácti setkáních se základy křesťanské víry seznamovalo 12 - 15 hostů. Odhadem až polovina z nich již někdy v minulosti kurz Alfa navštěvovala, takže se dá říct, že hledají společenství, které při těchto neformálních setkáních a rozhovorech vzniká. Hostům se u stolů věnovalo 8 stolařů, o zázemí se při každém setkání staralo dalších 12 sester a bratří. I s bratrem farářem Gruberem se tak na podzim 12 krát sešlo na Zelené faře vždy minimálně 34 lidí. Sobotního "výjezdního" setkání se pak účastnilo 12 lidí. V přípravách jídla se střídalo 6 sester a mládež pravidelně sloužila zpěvem. Všem, kteří svým dílem přispěli, patří dík.

Jan Oukropec

Adventní sdílení

                Adventní sdílení ("Guláš") - tedy akce, při které zveme v chladných měsících potřebné lidi k teplé večeři před Červeným kostelem, proběhla v loňském roce na konci ledna a února. Původně adventní sdílení se tentokrát přesunulo až na 29. ledna tohoto roku. Akci pořádáme stále v cca 15 lidech, guláš a teplý čaj už prakticky pravidelně sestry doplňují o výborné koláče a buchty! Pro hosty máme pravidelně připraveno 150-200 porcí guláše a 20 chlebů, které byly zatím vždy rozebrány.

Pavel Janeček

 

 

 

Křesťanská služba

                V současné době pracuje v křesťanské službě 11 sester a 2 bratři, nově se koncem roku 2014 připojila sestra Lydie Pospíšilová. Sestry z KS navštěvují některé členy našeho sboru pravidelně. Operativní návštěvu uskutečníme, když se dozvíme o někom, kdo je hospitalizován v nemocnici. Snažíme se poskytnout duševní útěchu lidem, kteří ztratili někoho blízkého, mají problémy v rodině nebo se chystají na závažnou operaci. Během roku 2014 jsme vykonaly přibližně 200 návštěv. Pomáháme při organizaci a zajišťování pohoštění při pastorálních konferencích kazatelů, při presbyterní konferenci brněnského seniorátu, při semináři pro učitele nedělních škol a při celocírkevní poradě mládeže. V dubnu 2014 se v našem sboru konal celocírkevní seminář pro pastorační pracovnice. Již tradičně pořádáme odpoledne křesťanské služby s přednáškou. V roce 2014 jsme pozvali sestru farářku Janu Špinarovou ze Znojma.

Marie Melicharová

Blažkov - středisko biblických kurzů I. a II. sboru ČCE v Brně

                V roce 2014 se konečně podařilo blažkovskému kuratoriu realizovat stavbu nové jídelny, o které se hovořilo už více než 10 let. Během této doby bylo navrženo několik více, či méně povedených studií na novostavbu a vyřčena spousta různých názorů pro i proti, až jsme se nakonec po mírné odmlce rozhodli pro takový kompromis, který byl inspirován návrhem bratra Jana Slámy a částečně využívá základy a nosnou konstrukci původní jídelny. Čili se ve skutečnosti nejednalo o stavbu jídelny nové, ale přístavbu a rekonstrukci jídelny staré. Tím nám vznikla budova, která si zachovává původní “blažkovský“ charakter a částečně i vzhled, ale zároveň je větší a mnohem lépe splňuje požadavky dnešní doby ať už tepelně technické, bezpečnostní, nebo v neposlední řadě i estetické. V letní sezoně měli účastníci již možnost tuto novou jídelnu vyzkoušet v provozu, a ačkoli nebyla ještě úplně dokončena, tak podle ohlasů uspěla k všeobecné spokojenosti. Na realizaci se hlavní měrou podílel místní správce z Rozsíčky pan Michna, který nám jinak pomáhá zajišťovat celkový chod střediska jak v sezoně, tak mimo ní. Okna a dveře pak dodal a osadil bratr Dan Navrátil z I. sboru. Letos budou dokončeny některé drobné nedodělky, které však nijak nebránily provozu, a pak bude také vyroben a umístěn nový nábytek, zejména tedy stoly a lavice. O tento úkol byl požádán opět pan Michna z Rozsíčky. Celá přestavba stavba přišla v roce 2014 na 671 312 Kč.

                Jinak se na Blažkově pokračuje v údržbě a obnově místní zeleně, byl vykácen starý a nebezpečný les za jídelnou, částečně napadený kůrovcem a na jeho místě by měla pod dohledem odborníka bratra Jana Sebery vzniknout malá lesní školka s různými druhy dřevin, které by mohly mít v budoucnu i poznávací a výchovný charakter v oboru botaniky. Plánují se také další rekonstrukce a terénní úpravy, letos zejména hřiště a odvod dešťové vody, tak aby Blažkov zůstal i nadále místem, kam se lidé vždy po roce zase rádi vracejí.

Ctirad Šebesta

Prázdninový pobyt na Blažkově

                Ve dnech 2. - 9. srpna 2014 se členové našeho sboru setkali na rodinném pobytu na Blažkově. Opět nás bylo hodně, naplnili jsme celou kapacitu tábora. Program pro tento rok vymyslela naše mládež a vybrala si velmi těžké téma – světová náboženství. My dospělí jsme se inspirovali a využili přítomnosti více farářů – kromě pana faráře Jiřího Grubera se běhu účastnili i manželé Horákovi a Martin Grombiřík – a trávili jsme dopoledne velmi zajímavými přednáškami a diskuzemi o rozdílech církví a věr. Mluvili jsme o židovství, křesťanství (katolictví, protestantismus), islámu a budhismu.  Odpoledne jsme pracovali pro tábor – drobné opravy, příprava dřeva a tak podobně. Večer byl vždy prostor pro rozhovory. Třetím rokem – tedy skoro už tradičně – středeční večer patřil společnému rozhovoru mezi mládeží a dospělými. Opět jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí a doufám – za dospělé – že další roky budeme pokračovat.  Užili jsme si sluníčko i déšť, velmi jsme ocenili novou jídelnu, která je větší, teplejší a vůbec krásná. Celkově dobrý dojem ze společného pobytu kazila jen viróza, která mezi účastníky proběhla. Za účastníky pobytu

Jiří Popelář

Ekumena

                Náš sbor se již řadu let podílí na ekumenické bohoslužbě Slova v rámci týdne za jednotu křesťanů. V roce 2014 se konala 21. ledna u sv. Jakuba. Při jarní ekumenické neděli u nás kázala sestra Uhlíková z Církve bratrské a já při večerních bohoslužbách u sv. Jakuba. Společně jsme se modlili při zahájení Noci kostelů tentokrát ve sboru církve ASD. Vyvrcholením ekumenických setkání byla opět společná říjnová bohoslužba spojena s vysluhováním večeře Páně, kterou připravilo společně osm církví. Konala se v Husově sboru na Botanické, kázal superintendent ECM bratr Petr Procházka. O hudební a pěvecký doprovod se tentokrát míso varhan postaral soubor Brno gospel choir zpěvem rytmických písní.  Bylo vzpomenuto 600. výročí vysluhování podobojí. V listopadu jsme se podíleli na veřejné ekumenické bohoslužbě za pronásledované křesťany ve světě na Moravském náměstí. V roce 2015 se sejdeme ke společné bohoslužbě s vysluhováním večeře Páně již 15 června, kdy vzpomeneme 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Kázat bude brněnský biskup CČSH bratr Juraj Dovala.

Jiří Gruber

Výstavy

                Výstavy v kostele J.A. Komenského: Jako každý rok byla nejvýznamnější akcí pro veřejnost výstava připravená pro Noc muzeí a Noc kostelů. Tentokrát to bylo znovu téma: Neučiníš sobě rytiny. Krátkodobě byly k vidění opět staré tisky, kalichy a další předměty spolu s papírovými modely kostelů. Propagaci práce zařízení naší Diakonie v Brně a v brněnském seniorátu slouží průběžně obnovovaná výstavka fotografií a výrobků jejich klientů a nabízené letáčky.

                Výstavy v sále Václava Pokorného: Do března 2014 jsme se mohli těšit fotografiemi Borise Filemona. Na ukončení výstavy s bohatým kulturním a společenským programem přišlo asi 60 umělcových kolegů a přátel, mezi nimi také významná osobnost moravské evangelické kultury – pan Dušan Holý. Besedy s autorem o jeho dílech byly zajímavé nejen pro „třicátníky“ a hosty „kavárničky“.  Abstraktní kompozice B. Filemona od konce června do začátku října vystřídaly pohledy do krajiny na fotografiích Michala Kováře. Dokonalý odborný komentář Antonína Bučka vyslechlo jen několik hostů besedy. Potěšení a poučení o kráse krajiny vzdělávané lidmi někdy k obrazu ráje na zemi, jindy k podobě lidské pýchy a slabosti mohli s autorem sdílet pravidelní návštěvníci našeho sborového domu i naši hosté.

                Od konce října 2014 do ledna 2015 jsme měli možnost poučit se o tom, jak se v našich sborech, státních a  nevládních organizacích můžeme vzdělávat a podporovat se navzájem při ochraně darů života kolem nás. „Třicátníky“ s dětmi poučila o možnostech ekologické výchovy Zora Rýparová, v pondělí jsme se potěšili filmy Ivana Stříteckého a Petra Barana a při besedě o černovickém Ráječku s Ivonou Gaylly (Veronica Brno) ochutnali Hostětínské mošty naši hosté a přátelé z Brna a okolí. Výstavu viděli a pochválili také účastníci celostátního setkání učitelů Nedělních škol a členové pracovní skupiny pro Životní prostředí při SR ČCE. V roce 2015 bude opět připravena výstava v kostele J.A. Komenského. Kolekci pláten na téma Vyznání víry přislíbil zapůjčit Karel Rechlík. Také bychom rádi ustálili program výstav ve sborovém domě tak, aby se jejich zahájení, besedy a související programy staly pravidelnou součástí života našeho sboru.

David Mikolášek

Hudební nešpory v Červeném kostele

                V minulém roce to byl již dvanáctý ročník, během něhož bylo uspořádáno šest benefičních koncertů prokládaných promluvou jednoho z brněnských evangelických farářů, a to vždy první neděli v měsíci  - v jarních a podzimních měsících. Konalo se následujících šest koncertů: 6. 4. Martin Daněk, hoboj a Ondřej Šindelář, fagot – výtěžek byl určen středisku Diakonie ČCE v Kloboukách u Brna; 4. 5.  Pavel Černý, varhany pro Občanské sdružení Handicap klub Brno; 1.6. Leoš Černý, viola pro středisko Diakonie ČCE v Myslibořicích; 5.10.  studenti konzervatoře EA v Olomouci (varhany a zpěv )pro  Hospic sv. Alžběty v Brně ; 2.11.  Symfonický orchestr Sokola Brno I, (dirigent Joel Hána, zpěv Jana Vondrů) pro Občanské sdružení Naděje v Brně; 7.12. vokální barokní soubor Da Capo Ensemble pro  středisko Diakonie ČCE v Brně. Ke konci roku oznámila skupina organizátorů z husovického sboru, že s touto prací končí. Hledáme, jak dále pokračovat v této pěkné tradici. Celkem se vybralo při nešporách na dobrovolném vstupném 30 568,- Kč pro zmíněné charitativní organizace.

Olga Tydlitátová

Sborový časopis Setkávání

                Brněnský evangelický měsíčník Setkávání letos vstoupil do svého 17. ročníku. Již sedmý rok obálky vytváří Iva Tůmová. V roce 2014 byly na oranžových obálkách kresby evangelických modliteben, v novém ročníku (2015) zelená barva obálky ladí s jejím námětem: stromy a rostliny, o kterých se píše v Bibli.  Vedle tradičních rubrik: Úvodník, Bylo, Bude, Otazníky nad Biblí, Historie, Žili a žijí mezi námi, Knihy, Služba bližnímu, Přečetli jsme, Cestujeme, atd. uveďme Evangelické kostely a modlitebny, Muži české reformace, Víra a tradice. V novém ročníku začaly nové seriály: Biblická botanika, Církevní otcové a kázání Z půdních archivů. Časopis připravuje pod vedením Jiřího Grubera dvanáctičlenná redakční rada složená z členů všech brněnských sborů ČCE. Vedle distribuce v brněnských sborech ČCE se časopis prodává i v několika brněnských knihkupectvích. Náklad 500 výtisků bývá z větší části rozebrán. 

 Jan Franců

Sborové stavby a opravy

                Stavební komise, kterou tvoří asi osm členů, se scházela většinou jednou za dva měsíce. Z pověření staršovstva řešila a často i rozhodovala o konkrétní podobě stavebních záměrů a oprav. V budově fary Opletalova jsme v roce 2013 provedli rekonstrukci sekundárního okruhu výměníkové stanice. V roce 2014 bylo třeba tuto rekonstrukci dokončit tzn. dokompletovat a nastavit systém měření a regulace abychom řádně vytápěli a současně efektivně hospodařili s teplem.

                Na kostele v Rychmanově jsme s finanční podporou obce vyměnili nosnou konstrukci krovu. V případě, že získáme dotaci popř. další finanční podporu od obce, vyměnili bychom v roce 2015 i celou krytinu.

                Na Blažkově proběhla přístavba a rekonstrukci jídelny, která je již využívána. Trvalým a každý rok stále se opakujícím úkolem na všech budovách je pravidelná oprava sjetých a doplňování rozpadených střešních tašek, opravy a údržba maleb, nátěrů, vytápění, sanitárních rozvodů a rozvodů elektro.

                V roce 2014 jsme provedli také drobné práce např. pořízení skříňky na informace u vstupu a nátěr Lutherovy růže nad vchodem do Červeného kostela

                Při přípravě výstavby fary na ulici Pellicova jsme během roku 2014 nechali opravit chybný záznam směrné části územního plánu na OUPR (Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna). To znamená, že dokumentace je již v souladu s realitou a ze strany OUPR nic nebrání vydání souhlasného stanoviska s rekonstrukcí nebo novostavbou. Nyní jednáme s magistrátem MB o možnosti výměny třímetrového pásu pozemku (ze strany mateřské školky) tak, aby bylo možné na východní stěně (směrem do zahrady školky) vytvořit okenní otvory. Pokud by se nám tento plán podařilo uskutečnit, významně by se zlepšila užitná hodnota nové fary.

Stanislav Dvořák

Sborové finance

                Již několik let po sobě můžeme s radostí a uspokojením konstatovat, že se nám daří naplňovat schválený rozpočet sborových financí. Podíváme-li se na jednotlivé příjmy, tak v oblasti nájmů se nám daří naplnit plánovaný rozpočet, v  jednotlivých položkách našich „vlastních“ sborových příjmů, jako jsou sbírky, salár a dary jsou příjmy opět vyšší, než náš předpoklad. Za takovou vysokou obětavost děkujeme všem dárcům.

Hospodářský výsledek byl příznivě ovlivněn nejen vyššími příjmy, ale i nižšími výdaji oproti rozpočtu. Jedná se o nečerpané prostředky na opravu budovy na Opletalově – byla dokončena oprava výměníku. Také na opravu fary na Pellicově ulici, nebylo nutné vynaložit plánované prostředky. 

                Z finančně náročnějších akcí je třeba zmínit opravu havarijního krovu na kostele v Rychmanově, která stála 387 tis. Kč. Na opravu se podařilo získat dotaci od obecního úřadu ve výši 300 tis. Kč.

                Volné finanční prostředky soustřeďujeme do fondu oprav, kde v současné době máme 7 milionů Kč.

Finanční komise staršovstva sboru předkládá sborovému shromáždění ke schválení uzávěrku hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. Obojí najdete v následující tabulce.

Mirka Priknerová

Tato zpráva byla schválena výročním sborovým shromážděním 15.3.2015

PřílohaVelikost
Uzávěrka 2014.pdf670.09 KB
Příloha k uzávěrce 2014.pdf413.89 KB

RSS kanál

Syndikovat obsah