Charakteristika sboru

V říjnu se obrátila synodní rada dopisem na staršovstva všech sborů s rozsáhlým materiálem, který obsahuje mnoha otázek. Jejich cílem je otevřít ve sboru a ve staršovstvu rozhovor o směřování každého sboru a jeho budoucnosti. Každý sbor si má s jejich pomocí ujasnit, jaká bude jeho podoba v situaci postupného směřování k samofinancování církve. Rozhodli jsme využít těchto otázek a položili jsme je v každém brněnském sboru vždy jednomu presbyterovi či presbyterce a někomu z mladších členů církve. Odpovědi nechápejte jako oficiální stanovisko sboru. Jsou to názory dvou víceméně náhodně vybraných členů sboru, které nás mají přimět k přemýšlení. Budeme rádi, když nám jako čtenáři SETKÁVÁNÍ pošlete i své pohledy a názory, které rádi uveřejníme.

Jaké jsou přednosti, specifika a zvláštnosti vašeho sboru (silné stránky) a kde vidíte naopak jeho slabá místa? Co se vám ve sboru dlouhodobě daří a co nedaří? Má váš sbor nějaké možnosti, které ještě nevyužil?

Brno I

Náš sbor je typickým velkoměstským sborem. Z toho plynou jeho specifické vlastnosti - jde o sbor velký, pestrý a liberální. Všechny tyhle jeho vlastnosti já považuji za přednosti.

Liberální proto, že zde dává prostor různým důrazům víry, cítím zde velkou toleranci k odlišným názorům a pohledům. To považuji za velmi významné.

Pestrost je také vlastností, kterou považuji za přínosnou. Jak pestrost generační, tak pestrost ve víře i pestrost v činnostech sboru. Každý si zde může najít takové místo, kde může užít své obdarování ve prospěch sboru. Nikdo není vyloučen, odsouzen k pasivitě.

Nedostatkem sboru, který souvisí s jeho velikostí a pestrostí, je podle mne to, že sbor není kompaktním celkem. V rámci sboru vznikají různé skupiny, které jsou poměrně samostatné. S pestrostí a velikostí souvisí také velmi obtížná realizovatelnost akcí pro celý sbor. Vidím částečný problém i v tom, že se sbor schází při bohoslužbách v neděli na dvou místech ve dvou různých časech. Jedinou výjimkou je pak doba prázdnin, kdy se sbor "potká" na bohoslužbách celý. O prázdninách se ale zase projeví jiná vlastnost typického velkoměstského sboru - lidé odjíždějí na chalupy, chaty, dovolené.

Ve sboru se nám podle mne poměrně dobře daří oslovovat hledající "zvenku". Pro tuto činnost pořádáme velmi dobře organizované Kursy Alfa. Daří se zajišťovat i další akce, jako jsou nešpory apod.

A co se nám nedaří? Na rozdíl od úspěšného oslovování hledajících zvenku se nám nedaří dostatečně oslovovat vlastní mládež. Souvisí to pravděpodobně s tím, že ve velkoměstském prostředí je nabídka aktivit pro mládež v současnosti obrovská a je velmi těžké konkurovat mimocírkevním lákadlům.

2. A k otázce možností, které sbor nevyužil - jistě takové jsou, ale nejsem si vědom nějaké možnosti, o které bychom věděli, kterou bychom považovali za dobrou a přínosnou a kterou bychom zavrhli. Tedy spíše si myslím, že jde o možnosti, které nás zatím nenapadly, o kterých zatím nevíme nebo na které kapacitně v současnosti nemáme.presbyter, věk 54 let

Jsme sbor velký a bohatý, a to s sebou přináší na jedné straně spoustu možností, na druhé straně také mnoho odpovědnosti a starostí. Jinak jsme sbor živý a otevřený, kde je možné se realizovat a účastnit se rozmanitých sborových aktivit. Daří se nám práce s malými dětmi, dlouhodobě se však nedaří motivovat mládež. Také myslím, že bychom mohli více využívat potenciálu jednotlivých lidí ve sboru. V poslední době mám radost ze znovuobnovení kurzů Alfa a ze snahy zapojit nově příchozí do sborového života.členka sboru, věk 27 let

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 1/2014

RSS kanál

Syndikovat obsah