Bratrská liturgie z roku 1612 (ukázky)

Budiž dověrnost vaše o tomto chlebu a kalichu Páně, že chléb jest tělem Pána Ježíše, na smrt daným, a víno krví jeho, za vás vylitou: Ne nějakým způsobem přirozeným a tělesným, ale posvátným jako tak obřízka, jest smlouva Boží. Beránek velikonoční – Jítí Hospodinovo. Křest – obmytí nového rození. A to z ustanovení a vysvědčení Pána Ježíše k službě duchovního požívání těla a krve Páně na paměť všech skutků, a práce jeho i smrti nevinné, kterouž pro vás podstoupiti ráčil: i k hojnějšímu sobě toho všeho přivlastnění. Slyšeli jste také velmi milostný rozkaz Pastýře a Biskupa nebeského, kterýmž nás laskavě pobízí, abychom s ním v vnitřním člověku hodovali, jedli a pili za stolem jeho. Užitečný anobrž velice potřebný, též i velmi rozkošný jest tento pokrm a nápoj duši lačné a žíznivé, milosti a spravedlnosti Kristovy. Uposlechnětež ho tedy a pojďte k tak milostnému hlasu jeho, beřte, a jezte ten pokrm a nápoj spasitedlný, kteréhož vám, jako svým milým dítkám, skrze tuto službu podávati ráčí z své veliké a srdečné milosti, kterouž k vám má. Protož s tím potěšením Ducha, pojďtež všickni, kteříž jste se k tomu připravili, i právo sobě zřízeně dané máte, tak jakž toho jest dobrý obyčej.

Nasyceni jsouce dobrými věcmi z stolu Páně, napomeňmež se k chvále Boží a k modlitbám, jakož nám Kristus Pán k tomu slovem i příkladem svým slouží. Nebo když bylo po večeři, chválu vzdal Bohu a modlil se. Napomínal k témuž i učedlníků svých. A že takový způsob při požívajících hodů Páně býti má, i David prorok svědčí, řka: Jísti budou tiší a nasyceni budou; chváliti budou Hospodina ti, kteříž ho hledají; živo bude srdce vaše na věky. Protož i my živá a vděčná srdce majíce z tohoto nasycení, Pánu Bohu chválu vzdávejme a jeho svaté milosti prosme, aby s námi býti ráčil v hodinu pokušení a choval nás v tomto požívání dobrého svědomí. A takovouž milost aby činil i s bližními našimi, za to se modleme.

O nejdobrotivější Bože Otče, Synu, Duše svatý, jediný Hospodine, vší cti a chvály na věky hodný, děkujeme z tohoto tak rozkošného pokrmu a nápoje, kterýmž jsi lačné duše naše nasytiti a napojiti ráčil. O budiž z toho milosti tvé vděčná čest a sláva. Chváliž tě z toho nebe i země. Oslavujtež jméno tvé svatí Anjelé i všichni vyvolení tvoji. Chvála i sláva budiž milosrdenství tvému na věky věků. O nejlepší a nejdobrotivější Bože náš, prosíme, račiž nám dáti této milosti své bez hříchů a všelijakých bludů požívati, v ní růsti, a prospívati i setrvávati v práci dobré až do smrti; abychom projdouce skrze rozličná pokušení přivedeni byli k rozkošnému odpočinutí a k věčné slávě.

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 9/2013

RSS kanál

Syndikovat obsah