Jan Přemysl Šebesta

Bratr farář Jan Přemysl Šebesta se nesmazatelně zapsal do dějin I. a II. brněnského sboru. Byla to jeho zásluha, že původní sbor v centru města, který už měl přes 4 000 členů a stával se nepřehledným, byl na konci roku 1951 rozdělen na společenství dvě. Bratr farář Šebesta se ujal práce v II. sboru se sídlem v Blahoslavově domě a do sboru Brno I byl zvolen dosavadní prosetínský farář Jan Pokorný.

Vzpomeňme života a práce bratra faráře Jana Přemysla Šebesty. Narodil se dne 14. června 1904 v Krouně, kde byl farářem jeho otec Jan Vladimír Šebesta. Po základním studiu na Husově evangelické fakultě studoval také na fakultách ve Štrasburku, Curychu a Edinburghu. Před Brnem pracoval ve sborech ve Sněžném na Moravě, Břeclavi, Hodoníně a Vysokém Mýtě. Předcházela ho pověst věrného kazatele evangelia a zvlášť obdarovaného pracovníka mezi mládeží. Není tedy divu, že se na něho obrátilo brněnské staršovstvo po odchodu bratra Viktora Hájka do Prahy. Po přijetí kandidatury byl zvolen za faráře a nastoupil v Brně 1. června 1950.

Ti, kdo ho znali, vzpomínají vděčně na jeho teologické vedení a na společenství, které kolem sebe vytvářel. Připomínají i jeho svědomitou pečlivost v přípravě kázání a biblických hodin, jeho soustředěnost na postavu Pána Ježíše Krista a na jeho zasvěcování mládeže do písmáckého studia. Bylo mu dáno čerpat z bohoslovného odkazu svého děda Lic. Františka Šebesty, významného představitele kruhu žáků prof. Böhla, i svého otce Jana Vladimíra Šebesty.

Výrazným rysem jeho díla v církvi byly také jeho organizační a vnějšně budovatelské schopnosti. Pomysleme jen na jeho práci v etnicky složitém diasporním sboru v Břeclavi, na dramatické okamžiky záboru města nacisty (musel se přestěhovat do Hodonína a tam založit sbor). Po konci II. světové války se přestěhoval znova do Břeclavi. Už při prvním pobytu v Břeclavi byl za jeho působení vybudován podle návrhu arch. M. Tejce na svoji dobu velkoryse pojatý sborový dům. A pak jakého úsilí organizačního bylo potřebí právě při zmíněném dělení brněnského sboru! Po dvě období byl také seniorem našeho seniorátu.

Zvláštním obdarováním bratra faráře Šebesty byla jeho práce s mládeží, spojená se smyslem pro humor. Dovedl ve sboru i ve středisku letních kurzů na Sázavě a později u Blažkova shromáždit početnou skupinu mladých lidí, kterou, jak už bylo zmíněno, uváděl do hlubšího písmáckého studia, ale také jako bývalý činný účastník skautského hnutí do pravidel chování v přírodě a do různých her. Přitom občas překvapil nečekanou veselou improvizací.

Bratr farář Šebesta odešel do důchodu 1. 1. 1971, dlouho se však netěšil z úlevy po celoživotním poctivém díle. Zemřel dne 28. srpna 1972 v Brně. Myslíme na něj s vděčností za všecko, co mezi námi z milosti Boží vykonal.

Jan Pokorný

Převzato z Brněnského evangelického měsíčníku Setkávání 6/2012

RSS kanál

Syndikovat obsah