3.zasedání 41.konventu brněnského seniorátu ČCE

se konalo v sobotu 11. 11. 2017 v pohostinných prostorách v Blahoslavově domě v Brně. Bylo zahájeno pobožností farářky Radky Včelné a nácvikem písně z chystaného nového zpěvníku.
Po ustavení konventu a slibu jeho nových členů jsme se věnovali jako obvykle zprávám o činnosti seniorátu, jeho jednotlivých poradních odborů, Jeronýmovy jednoty, seniorátní Diakonie a brněnské Evangelické akademie za rok 2016.

Konventuálové dostali všechny zprávy v dostatečném předstihu, mohli si je prostudovat a případně prodiskutovat na staršovstvech. Jednání proto probíhalo hladce a během rozpravy jsme stihli ještě zvolit Jaroslava Vítka seniorátním farářem na období do konce příštího roku. Konvent se také vyjádřil k několika návrhům na změnu Církevního zřízení, Řádu kazatelů a schválil hospodaření seniorátu za rok 2016 a rozpočet na rok 2018, včetně výše a rozdělení repartic. Podpořili jsme návrh nového loga ČCE i změny textu modlitby Páně, Apoštolského i Nicejsko-cařihradského vyznání víry.
Poté jsme se věnovali tématu letošního konventu, kterým bylo „Postavení farářů v církvi“. Nejdřív nás Petr Zajíc seznámil s výsledky internetové ankety, která proběhla mezi staršími i dalšími členy sborů, o výhodách a nevýhodách farářského povolání. Zajímavé je srovnání názoru laiků s pohledem samotných
farářů a farářek. Zatímco laikové vidí např. možnost bydlení na faře jako výraznou výhodu, u farářů tomu tak není (velké, často obtížně vytopitelné prostory, nutnost stěhování apod.). Naopak k nutnosti jednat a pracovat s lidmi všech generací, povolání a zaměření se faráři staví rozhodně kladněji než laici. Společně pak všichni ohodnotili jako největší výhody: mít podíl na Božím díle, rozmanitost práce a možnost pomáhat druhým, jako nevýhody pak: očekávání, že farář bude stále k dispozici, ztráta víkendů s rodinou a to, že většinou postrádají zpětnou vazbu a nevidí výsledky své práce.
Ve skupinách jsme se potom věnovali čtyřem otázkám:
Jaká obdarování jsou potřebná k farářské službě? Z čeho pramení obavy farářů, proč odcházejí z farářské služby? Chybí současným farářům něco pro jejich službu? Jak zvýšit zájem mladých lidí o kazatelskou službu?
Výsledky těchto rozhovorů budou připojeny k zápisu z jednání.
Jednání konventu bylo zakončeno modlitbou, písní, požehnáním a také poděkováním farnímu sboru v Brně II za vlídné přijetí a výborný oběd.

Zdeňka Vaňásková

RSS kanál

Syndikovat obsah