Seniorátní konvent v Brně

Více než čtvrt století se pravidelně schází seniorátní shromáždění (konvent) brněnského seniorátu ČCE v Blahoslavově domě. Letos se poslanci a hosté sešli znovu, a to ke 2. zasedání 41. konventu. Bylo to v sobotu 12. listopadu a začínalo se krátce po rozednění, v 8 hodin ráno.

Předseda konventu Ondřej Macek nejprve účastníky jednání pozval ke společnému zpěvu. Byla to příležitost zazpívat dvě nové písně z připravovaného evangelického zpěvníku. V průběhu jednání ji seniorátní shromáždění několikrát zopakovalo a osvědčilo dobré pěvecké schopnosti. Úvodní pobožnost připravila farářka sboru Brno I Jana Hofmanová. Noví členové konventu složili předepsaný slib.

K projednání byly předloženy zprávy seniorátního výboru a jeho poradních odborů včetně Jeronýmovy jednoty, a také hospodářské zprávy. V průběhu rozpravy k těmto zprávám účastníci zvolili seniorátní faráře Jiřího Šimsu a Jaroslava Vítka. Oba jsou zaměstnáni na poloviční úvazek. Zvolena byla rovněž náhradnice seniorátní pastýřské rady Kateřina Rybáriková. ředitel Diakonie v Brně Jan Soběslavský v rozpravě doplnil zprávu o činnosti středisek Diakonie v seniorátě. O výsledcích letního jednání synodu ČCE zpravili Jiří Bureš a Tomáš Rozbořil. Účastníci připojili podpisy k poděkování farářům ze seniorátu, kteří v létě ukončili svou činnost - byli to Olga Tydlitátová (sbor Brno I) a Jan Zámečník (sbor Břeclav).

Povinností konventu bylo seznámit se s tím, jak sbory odpovídaly na návrhy synodu na změny církevního zřízení a řádů, a přijmout k těmto návrhům vlastní stanovisko. I to se podařilo ještě dopoledne, vzhledem k tomu, že předsednictvo spolu se seniorátním výborem jednání pečlivě připravilo a umožnilo účastníkům rozhodovat se informovaně a bez průtahů. Tak mohl bez jakéhokoli zdržení přistoupit k řečnickému pultu i host letošního konventu Martin Fendrych, publicista, t.č. komentátor serveru Aktuálně.cz a deníku Insider.

Téma, do něhož členy shromáždění i další mezitím shromážděné hosty uvedl, bylo naznačeno nadpisy Média a politika, kde hledat informace a jak? Rozdělená společnost a církev v ní. Po zajímavém, velmi prostým způsobem podaném úvodu odpovídal na dotazy a podněty posluchačů - poučeně, bystře a trpělivě.

Přestávka na oběd umožnila krátký odpočinek od jednání. O jídlo pro účastníky se svědomitě postarali hostitelé konventu, sestry i bratři ze sboru Brno II. Nehladovělo se. Posilněni pak členové seniorátního shromáždění projednali detailní zprávy o hospodaření seniorátu a připravené hospodářské výhledy na příští období, a také rozdělení seniorátních i celocírkevních repartic mezi sbory seniorátu. Postupně a s patřičnou pozorností se rovněž vyjádřili k návrhům ze seniorátního výboru a sborů, i k návrhům z rozpravy pro konvent a synod. I v této části jednání se projevila jeho zmíněná pečlivá příprava a informovaný přístup účastníků. Výsledkem bylo, že několik minut před 14.hodinou se ujal slova předseda konventu, pozval ještě jednou ke společnému zpěvu, a nato poděkováním, modlitbou, a slovy biblického povzbuzení pro zúčastněné jednání ukončil.

I takto klidná a bez průtahů proběhnuvší podoba jednání nutí k zamyšlení nad náročností, kterou správa života jednotlivých sborů a seniorátu představuje. V posledu je třeba vzít na vědomí, že to nebyla jen tato jedna sobota, doba nezbytná pro jednání, a také nepohodlí cesty, co členové konventu museli vynaložit pro své povinnosti. Šlo i o náročnost předchozí přípravy. (Materiály pro členy konventu představovaly téměř 100 stran textů a tabulek - bez předchozího seznámení s nimi by jednání vůbec nemohlo probíhat.) Patří se vyjádřit uznání všem starším a kazatelům, kteří těmto správním záležitostem věnovali svůj čas a námahu.

Boží moci a moudrosti smíme důvěřovat, že je to práce, která je a bude k užitku Kristově církvi a jejímu poslání.

Jaroslav Vítek

Předkládáme ještě krátký výňatek z úvodní části zprávy seniorátního výboru pro konvent. Text připravil senior Jiří Gruber.

Budoucnost naší církve stojí na dobrých základech. Jsme svědky, jak evangelium stále oslovuje a inspiruje řadu rozmanitých lidí k tomu, aby byli statečnější, laskavější a pokornější. Ale nejen samotná křesťanská víra, i způsob, jakým evangelium předává a žije naše církev, je pro mnoho lidí stále přitažlivý, protože je skromný, svobodný a střízlivý. Nikdy neoslovíme a nezaujmeme všechny, ale pro řadu lidí se stáváme a budeme stávat dobrým útočištěm a oporou ve světě plném nevybíravé dravosti, podlézavosti a lhostejnosti.

Naše sbory se sice statisticky zmenšují, ale stále do nich přicházejí noví lidé. Jádro tvoří většinou ti, kteří v církvi vyrostli. Díky za ně. Nové důrazy často přinášejí ti, kteří toto společenství objevili v dospělém věku. Díky za ně. Jiní se do církve po létech znovu vracejí. Díky za ně. Klesá počet bohoslovců, ale stoupá počet laických kazatelů. Práce v kazatelských stanicích ubývá, ale v centrech sborů se rozbíhají nové aktivity. Klesá počet konfirmandů, ale přibývá svateb. Neučíme mnoho děti ve školách, ale konáme více akcí pro širokou veřejnost. Stoupá úroveň chrámové hudby a zpěvu. Naše Diakonie poskytuje útočiště stále většímu počtu klientů a poskytuje smysluplnou práci stále většímu počtu obětavých lidí. Evangelická akademie nabízí pracovní kvalifikaci i těm, kteří by se na jiných školách těžko uplatnili. Naše kostely a modlitebny procházejí rekonstrukcí. Je radost slavit různá výročí s vědomím, že dílo našich otců a matek stále vydává dobré ovoce.

Je mnoho dobrých důvodů, abychom ve své práci a službě pokračovali. Duch svatý mezi námi vydává rozmanité, krásné a výživné plody. Tato Boží dobrota nás zavazuje, abychom předčasně neopouštěli dosavadní způsoby práce a přitom stále hledali nová místa a příležitosti, kde může evangelium pomáhat a povzbuzovat. Brněnský seniorát, jeho sbory a poradní odbory, střediska Diakonie i Evangelická akademie mají nač navázat a v čem pokračovat.

RSS kanál

Syndikovat obsah