Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
Micheáš 6,8

Texty písní k bohoslužbě "na dálku" 29.3.

312

KRISTE, JENŽ JSI SMRT PODSTOUPIL

pův. nápěv Ó srdcem nábožným, věrní, 1561

1. Kriste, jenž jsi smrt podstoupil, abys z smrti nás vykoupil,

to my k tvé cti vyznáváme, z toho ti chválu vzdáváme.

 

Pozdrav

Vstupní verš

 

71

V TEBE DOUFÁM, HOSPODINE, Ženeva 1562

1. V tebe doufám, Hospodine, než zemský věk můj pomine,

nechť nejsem zahanben v tvé péči.

Pro spravedlivost vyprosť mne, skloň ke mně ucho pozorné,

buď mi vždy skálou v nebezpečí!

Tvůj příkaz mě má ochránit, tys skála má i pevný štít.

2. Ochraň mě od násilníka / a vyrvi z rukou hříšníka, /

vždyť ty jsi, Pane, má naděje, /

já v tebe doufám od mládí. / Dřív nežli dítě uvádí /

Bůh do života, on už s ním je. /

Od chvíle té naň spoléhám, / jej chválím a jej vyznávám.

3. Mnohým div to nad chápání, / však tys mé silné doufání, /

ať ústa má jen tebe chválí. /

Ó Bože, nezamítej mne, / i když má síla pohyne, /

mne neopouštěj, nehleď z dáli, / zda s bezmocí mou počítá /

nepřátel rada ukrytá.

4. Já pak budu čekat stále, / hotov zpívat o tvé chvále, /

ať denně řeč má připomíná /

tvou spásu, tvou spravedlnost. / Ač nepochopím nikdy dost /

moc Panovníka Hospodina, /

tvé divy hlásat připraven / od mládí jsem po dnešní den.

Modlitba

Čtení

472

JEŽÍŠI MŮJ MILÝ, Joh. Criiger 1653

1. Ježíši můj milý, dárce světla, síly, Kriste, slávo má!

Když se srdce leká, dlouho pomoc čeká, po tobě se ptá.

Kriste, Boží Beránku, žádná síla nevýslovná se ti nevyrovná.

2. Ochráněn tvým štítem,/ jsem i v boji lítém / s tebou bezpečen. /

Ať se ďábel vzteká, / nic mne nepoleká, / mám-li tebe jen. /

Ať se všechno otřásá, / ať zlo táhne v plné zbroji, / Ježíš při mně stojí.

3. Přesto vše, co drtí, / navzdory i smrti, / navzdor bázni zlé; /

ať hřmí bouře divá, / mé srdce si zpívá, / nic jím nepohne. /

Boží moc mne podrží, / aby to, co sílu bralo, / přece ztroskotalo.

Kázání

475

TED NELZE ZPÍVAT O POKOJI, Robert King

1. Teď nelze zpívat o pokoji a radovat se v ústraní,

když celý svět je zmítán boji a pravda nemá zastání.

Lid Kristův má čas vymezený a práce na něj čeká dost.

Pán věků trvá neproměnný a stále žádá poslušnost.

2. Svůj vydej čas a svoji práci, / dej v oběť srdce, majetek, /

jen snášej urážky a zášti, / ať láska vítězí - ne vztek. /

Pán stanovil ti velký úkol / a klade jej dnes před tebe, /

jdi tedy sloužit bez váhání / a vezmi úkol na sebe.

3. Tvá láska, drahý Pane Kriste, / mě zavazuje do smrti /

a žádá srdce zcela čisté, / jež nebojí se oběti. /

Ten, kdo chce být tvým učedníkem, / má za tebou jít bez výhrad, /

být ve všem věrným služebníkem / a neděsit se žádných ztrát.

Th. Monod 1895 / B. Vik

Sborová ohlášení a informace

Přímluvy

Otčenáš

Poslání

Požehnání

684

UČIŇ MNE, PANE, NÁSTROJEM, P. Eben

 

Ref. Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,

ať víru rozsévám do pochybností, ať učím sklíčené budovat mosty. Ref. Učiň mne ...

2. Ať pokoj přináším, kde zuří hádky,/ ať klidnou důvěrou přemáhám matky,/ kde vládne temnota, ať světlo křesám,/ se všemi smutnými ať v tobě plesám. Ref. Učiň mne ...

3. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé,/ víc než být potěšen, chci těšit jiné,/ víc než být pochopen, druhé chci chápat,/ víc než být milován, chci lásku dávat. Ref. Učiň mne ...

4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,/ kdo ztrácí, nalézá sebe jiné,/ kdo bližním odpouští, sám

milost pozná,/ ba ani smrt mu /víc nebude hrozná. Ref. Učiň mne ...

podle Františka z Assisi J. Hrdlička

Setkávání 4/2020

Kázání z 15.3.

Těch sedmdesát učedníků se vrátilo s radostí a říkali: "Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu." Ježíš jim řekl: "Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit." Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: "Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli; a slyšte, co vy slyšíte, ale neslyšeli."                                                                        

Lk 10,17-24

Odkaz do bible: 
Lk 10,17-24
Bohoslužby: 
Ne, 15. 03. 2020

Zprávy z Farního sboru ČCE v Brně I sboru 28.3.2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru (29.3. 2020 - 4.4.2020) 

Zprávy ze sboru 19.3.2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru (22.3. 2020 - 28.3.2020) 

Fotografie z bohoslužeb na dálku

Milé sestry a bratři. 

Mnoho z vás sledovalo dnešní přenos z Červeného kostela. Jak to vypadalo na druhé straně přenosu, tedy přímo v kostele, si můžete prohlédnout na několika fotografiích zde:  https://www.zonerama.com/dusansedlacek/Album/6071536?secret=xtDtu42028xvNl1r1XOC832v8Odkaz můžete přeposílat.

Zprávy ze sboru

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru (15.3. 2020 - 21.3.2020) 

Zprávy ze sboru 11/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 11 (8.3. 2020 - 14.3.2020) 

Bohoslužby v březnu

  1.března     8:30           Betlémský kostel              Ondřej Macek              VP 

                    10:00           Červený kostel          Ondřej Macek           VP

                                                                         

  8.března     8:30           Betlémský kostel              Jan Asszonyi                   

                    10:00           Červený kostel          Jan Asszonyi            

                    14:00           Rychmanov               ekumenická bohoslužba        

                   

Další bohoslužby se do odvolání nekonají. Bude pouze přenos - viz zprávy ze sboru.

Zprávy ze sboru 10/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 10 (1.3. 2020 - 7.3.2020) 

RSS kanál

Syndikovat obsah