Aktuality

Aktuality

Texty písní k bohoslužbě "na dálku" 29.3.

312

KRISTE, JENŽ JSI SMRT PODSTOUPIL

pův. nápěv Ó srdcem nábožným, věrní, 1561

1. Kriste, jenž jsi smrt podstoupil, abys z smrti nás vykoupil,

to my k tvé cti vyznáváme, z toho ti chválu vzdáváme.

 

Pozdrav

Vstupní verš

 

71

V TEBE DOUFÁM, HOSPODINE, Ženeva 1562

1. V tebe doufám, Hospodine, než zemský věk můj pomine,

nechť nejsem zahanben v tvé péči.

Pro spravedlivost vyprosť mne, skloň ke mně ucho pozorné,

buď mi vždy skálou v nebezpečí!

Tvůj příkaz mě má ochránit, tys skála má i pevný štít.

2. Ochraň mě od násilníka / a vyrvi z rukou hříšníka, /

vždyť ty jsi, Pane, má naděje, /

já v tebe doufám od mládí. / Dřív nežli dítě uvádí /

Bůh do života, on už s ním je. /

Od chvíle té naň spoléhám, / jej chválím a jej vyznávám.

3. Mnohým div to nad chápání, / však tys mé silné doufání, /

ať ústa má jen tebe chválí. /

Ó Bože, nezamítej mne, / i když má síla pohyne, /

mne neopouštěj, nehleď z dáli, / zda s bezmocí mou počítá /

nepřátel rada ukrytá.

4. Já pak budu čekat stále, / hotov zpívat o tvé chvále, /

ať denně řeč má připomíná /

tvou spásu, tvou spravedlnost. / Ač nepochopím nikdy dost /

moc Panovníka Hospodina, /

tvé divy hlásat připraven / od mládí jsem po dnešní den.

Modlitba

Čtení

472

JEŽÍŠI MŮJ MILÝ, Joh. Criiger 1653

1. Ježíši můj milý, dárce světla, síly, Kriste, slávo má!

Když se srdce leká, dlouho pomoc čeká, po tobě se ptá.

Kriste, Boží Beránku, žádná síla nevýslovná se ti nevyrovná.

2. Ochráněn tvým štítem,/ jsem i v boji lítém / s tebou bezpečen. /

Ať se ďábel vzteká, / nic mne nepoleká, / mám-li tebe jen. /

Ať se všechno otřásá, / ať zlo táhne v plné zbroji, / Ježíš při mně stojí.

3. Přesto vše, co drtí, / navzdory i smrti, / navzdor bázni zlé; /

ať hřmí bouře divá, / mé srdce si zpívá, / nic jím nepohne. /

Boží moc mne podrží, / aby to, co sílu bralo, / přece ztroskotalo.

Kázání

475

TED NELZE ZPÍVAT O POKOJI, Robert King

1. Teď nelze zpívat o pokoji a radovat se v ústraní,

když celý svět je zmítán boji a pravda nemá zastání.

Lid Kristův má čas vymezený a práce na něj čeká dost.

Pán věků trvá neproměnný a stále žádá poslušnost.

2. Svůj vydej čas a svoji práci, / dej v oběť srdce, majetek, /

jen snášej urážky a zášti, / ať láska vítězí - ne vztek. /

Pán stanovil ti velký úkol / a klade jej dnes před tebe, /

jdi tedy sloužit bez váhání / a vezmi úkol na sebe.

3. Tvá láska, drahý Pane Kriste, / mě zavazuje do smrti /

a žádá srdce zcela čisté, / jež nebojí se oběti. /

Ten, kdo chce být tvým učedníkem, / má za tebou jít bez výhrad, /

být ve všem věrným služebníkem / a neděsit se žádných ztrát.

Th. Monod 1895 / B. Vik

Sborová ohlášení a informace

Přímluvy

Otčenáš

Poslání

Požehnání

684

UČIŇ MNE, PANE, NÁSTROJEM, P. Eben

 

Ref. Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,

ať víru rozsévám do pochybností, ať učím sklíčené budovat mosty. Ref. Učiň mne ...

2. Ať pokoj přináším, kde zuří hádky,/ ať klidnou důvěrou přemáhám matky,/ kde vládne temnota, ať světlo křesám,/ se všemi smutnými ať v tobě plesám. Ref. Učiň mne ...

3. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé,/ víc než být potěšen, chci těšit jiné,/ víc než být pochopen, druhé chci chápat,/ víc než být milován, chci lásku dávat. Ref. Učiň mne ...

4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,/ kdo ztrácí, nalézá sebe jiné,/ kdo bližním odpouští, sám

milost pozná,/ ba ani smrt mu /víc nebude hrozná. Ref. Učiň mne ...

podle Františka z Assisi J. Hrdlička

Zprávy ze sboru 21/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 21 (26.5. 2019 - 1.6.2019)

Zprávy ze sboru 8/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 8 (25.2. 2018 - 3.3.2018)

Adventní koncert

           Červený kostel

                                               6.12. 2019 v 17.00 hod.

 

 

Program:

Simon Bartolomeo:                Offertorium pastoralis – varhany

Gottfried Finger:                    Sonáta C dur pro trubku, hoboj a varhany

Georg Friedrich Händel:        „Lascia chio pianga“ pro soprán a varhany

Giuseppe Tartini:                    Koncert D dur pro trubku a varhany ( I. věta )

Hyeronimus Haura:                Pastýřské plesání – varhany

Cesar Franck:                          „Panis Angelicus“ pro soprán, hoboj a varhany

Tomaso Albinoni:                   „Adagio“ pro trubku, hoboj a varhany

Georg Friedrich Händel:        „Ombra mai fu“ pro soprán a varhany

František Xaver Brixi:             „Narodil se Kristus Pán“ – fuga pro varhany

Antonio Vivaldi:                     „Domine Deus“ pro soprán, trubku a varhany

Ennio Moriccone:                    Gabriel´s  Oboe – hoboj a varhany

Johann Sebastian Bach:         „Schafe können sicher weiden“ pro soprán, trubku,

                                                                  hoboj a varhany

Antonio Vivaldi:                     „Col piacere de la fede“ pro soprán, trubku, hoboj a varhany

 

Účinkují:                                  Rula Machačová – zpěv

                                                 Vlastimil Bialas – trubka

                                                 Jiří Bělík – hoboj

                                                 Martin Jakubíček – varhany

 

 

 

Zprávy ze sboru 47/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 47 (25.11. 2018 - 1.12.2018)

www.hudebninespory.cz

Informace o hudebních nešporech v Červeném kostele byly přesunuty na stránky

www.hudebninespory.cz

Bohoslužby v září

1. září            10:00              Červený kostel               Jiří Gruber                      VP

                       zahájení školního roku a NŠ

 

8. září             8:30               Betlémský kostel            Ondřej Macek                                       

                      10:00              Červený kostel               Ondřej Macek       

                      14:00               Rychmanov                    Jiří Gruber                     

                                                       

15. září           8:30                 Betlémský kostel            Jiří Gruber                     

                      10:00              Červený kostel               Jiří Gruber                      křest, konfirmace

                       

22. září           8:30                 Betlémský kostel           Jana Hofmanová           

                      10:00              Červený kostel               Jana Hofmanová            skautské bohoslužby

                      14:00              Rychmanov                    Jana Hofmanová                                                                                                                                 

29. září           8:30                 Betlémský kostel           Jaroslav Vítek       

                      10:00              Červený kostel               Line Reymond               host z Basileje                 

 

6. října           8:30                 Betlémský kostel           Jiří Gruber                     

                      10:00              Červený kostel               Jiří Gruber      

Zprávy ze sboru 20/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 20 (20.5. 2018 - 26.5.2018) 

Bohoslužby v březnu

  1.března     8:30           Betlémský kostel              Ondřej Macek              VP 

                    10:00           Červený kostel          Ondřej Macek           VP

                                                                         

  8.března     8:30           Betlémský kostel              Jan Asszonyi                   

                    10:00           Červený kostel          Jan Asszonyi            

                    14:00           Rychmanov               ekumenická bohoslužba        

                   

Další bohoslužby se do odvolání nekonají. Bude pouze přenos - viz zprávy ze sboru.

Zprávy ze sboru 8/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 8 (24.2. 2019 - 2.3.2019)

RSS kanál

Syndikovat obsah