Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015

 

Farní sbor ČCE v Brně I, 602 00 Brno, Opletalova 6

www.cervenykostel.cz email:ccebrno1@atlas.cz telefon: 542 211 453

 

Milé sestry a milí bratři!

V této zprávě si chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, k nimž došlo v našem sboru v roce 2015. Tato zpráva, kterou vám předkládá staršovstvo sboru, je složena z příspěvků, o které jsme požádali účastníky nebo organizátory těchto setkání. K této zprávě je možné se vyjádřit na otevřené schůzi staršovstva 7. března v 18:30, schvalována bude výročním sborovým shromážděním v neděli 13 března v 10 hodin.

 

Bohoslužby, významné události a sboroví pracovníci

Nedělní bohoslužby se pravidelně konají v Betlémském kostele, v kostele Jana Ámose Komenského a v Újezdě-Rychmanově. Ve službě se střídají naši kazatelé, v roce 2015 nám při bohoslužbách posloužili jako hosté Jana Hofmanová (farářka ve Šternberku) a farář basilejského sboru Michel Cornuz. Ve službě vypomohli také seniorátní faráři Jiří Šimsa a Jaroslav Vítek.

Bohoslužby doprovází sedm varhaníků, kteří se pravidelně střídají. V Betlémském kostele jsou to Jan Sypták a Anna Mikšátková, v Červeném kostele Milan Berka, Lydie Pospíšilová, Pavel Janeček, Alice Přikrylová, Tomáš Grulich a Stanislav Heller. Zpěvem při bohoslužbách nám několikrát posloužil pěvecký sbor Cantate Domino.

Správu našeho sboru zabezpečujeme nejen dobrovolnými činnostmi, ale také s pomocí pracovníků, které zaměstnáváme ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Sestra Marie Melicharová zůstává už jen na poloviční úvazek pastorační pracovnicí: věnuje se návštěvám a vedení odboru křesťanské služby. Jako sborová sestra pracovala sestra Bohuslava Járová na polovinu úvazku a zároveň vedla taky polovinou pracovního úvazku sborové účetnictví. Kostelnické práce v Červeném kostele a v Betlémském kostele zastávali manželé Eva a Petr Havlíkovi. Drobné práce při údržbě sborových místností a budov vykonával bratr Jan Sláma. Na úklid sborových místností zaměstnáváme bratra Karla Přikryla.

Během celého roku bylo možno na internetu sledovat zvukový přímý přenos bohoslužeb, záznamy bohoslužeb jsou ukládány do archivu, a tak je možno je kdykoliv znovu vyslechnout. Touto službou (odkaz na www.cervenykostel.cz) chceme zprostředkovat bohoslužby těm, kteří se jich z různých důvodů nemohou zúčastnit osobně.

Začátkem roku 2015 ze zdravotních důvodů rezignovala sestra farářka Jana Špinarová, která byla zvolena na místo druhé farářky našeho sboru od září 2015. Staršovstvo proto požádalo sestru farářku Olgu Tydlitátovou, zda by mohla prodloužit své povolání v našem sboru do doby, než najdeme nového kazatele. Sestra farářka vyjádřila ochotu vykonávat v tomto přechodném období nadále svou kazatelskou službu. V dalších měsících se jedním z hlavních úkolů staršovstva stalo hledání nového kandidáta. Ochotu přijmout kandidaturu na místo druhého kazatele našeho sboru přijala sestra Jana Hofmanová, farářka ve Šternberku. Její volba bude provedena při sborovém shromáždění 13. března 2016.

Své místo v roční sborové zprávě má nepochybně i připomenutí 101. narozenin bratra faráře Josefa Veselého, 8. března jsme v Betlémském kostele ústy sestry farářky Tydlitátové společně s jubilantem vyslechli kázání, které pro nás bratr farář připravil. Rozloučili jsme se však s bratrem Milanem Měšťanem ze Šaratic, dlouholetým presbyterem a předsedou kazatelské stanice Rychmanov, a brzy na to i s jeho manželkou.

Na jaře se ve sborovém sále na Opletalově ulici konala seniorátní presbyterní konference, na které vystoupila sestra Jana Nechutová s přednáškou na téma: „Hus, pravda, dnešek“, při sborové neděli v únoru jsme vyslechli zamyšlení děkana evangelické teologické fakulty Jiřího Mrázka nad současným posláním a úkoly církve v tomto světě „Církev a svět“ a při seniorátním setkání připravený misijním a evangelizačním odborem byla přednesena přednáška na téma: „Misie Moravských bratří - věc minulosti nebo inspirace pro současnost?“. Na téma „Jan Hus“ promluvil ještě bratr Dušan Coufal při sborovém odpoledni 11. října.

Začátkem května jsme uvítali delegaci z našeho partnerského sboru v Basileji, pro kterou jsme přichystali společný program, jehož vyvrcholením byly bohoslužby, při kterých posloužil kázáním farář basilejského sboru Michel Cornuz.

V květnu jsme se již tradičně zúčastnili tzv. Muzejní noci a Noci kostelů, opět s velkým zájmem brněnské veřejnosti (kostely navštívilo při těchto akcích dohromady kolem 10 tisíc zájemců). Na organizaci se podílelo přibližně 50 bratří a sester včetně skautského evangelického oddílu. Nabídli jsme opět program s doprovodnými informacemi o našem sboru a historii obou kostelů a evangelíků v Brně. V Červeném kostele bylo k této příležitosti nainstalováno osm obrazových korouhví Karla Rechlíka, které tvoří cyklus zvaný Credo - Vyznání víry. Na závěr Brněnské muzejní noci proběhla stejně jako vloni tzv. bohoslužba pro nevěřící – pro nás s potěšitelným zájmem.

V neděli 14. června se ve zcela zaplněném Červeném kostele konala ekumenická bohoslužba k 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa, při které kázal brněnský biskup CČSH Juraj Dovala. Konec školního roku jsme na konci června oslavili konfirmační slavností, při níž bylo přijato do sboru šest nových mladých členů. Třetí neděli v září podobně jako v minulých letech připravili spolu s bratrem farářem bohoslužby v Červeném kostele členové skautského oddílu.

V neděli 25. října jsme připravili slavnostní bohoslužby v Betlémském kostele k jeho 120. výročí postavení, při kterých jsme si připomenuli počátky českého evangelického sboru na konci 19. století a důležitost a význam tohoto kostela pro všechny brněnské evangelické sbory. Součástí oslav se stal i koncert na nově opravené varhany.

Začátkem listopadu byla na prvním zasedání 41. konventu brněnského seniorátu provedena volba nového seniorátního výboru. Seniorem brněnského seniorátu na nové období byl zvolen opět bratr farář Jiří Gruber. Náš sbor je tímto tedy nadále sídlem brněnského seniorátu.

Poslední neděli církevního roku se konalo tradiční odpoledne křesťanské služby, na téma „Dar života a péče o něj do posledního dechu“ promluvila sestra Regina Slámová, primářka v brněnském Hospici sv. Alžběty.

V závěru roku o čtvrté adventní neděli jsme se mohli potěšit tradiční dětskou vánoční slavností. Tato událost nám vždy na konci roku reálně připomíná otevřené společenství našeho sboru od nejmenších po nejstarší a je již tradičně spojena s gratulací k narozeninám bratra faráře Jana Pokorného, tentokrát již devadesátým sedmým. Jako obvykle jsme od bratra faráře vyslechli několik povzbudivých slov.

Václav Matoulek

Statistika

Ke konci roku 2015 bylo v kartotéce sboru zapsáno 939 (v roce 2014 to bylo 958) členů, z nichž 54 patří do kazatelské stanice v Újezdě-Rychmanově. Počet členů sboru velmi pomalu klesá. Centrem sborového života zůstávají bohoslužebná shromáždění: v Betlémském kostele se konalo 42 shromáždění, průměrná účast byla 47; Večeře Páně byla slavena 7x za průměrné účasti 47 stolovníků. V chrámu Jana Amose Komenského bylo 56 shromáždění s průměrnou účastí 137 bratří a sester; Večeře Páně se slavila 12x za průměrné účasti 138 účastníků. Počet shromáždění v kazatelské stanici v Rychmanově byl 22 a průměrná účast 10, Večeře Páně se konala 2x s průměrnou účastí 16 bratří a sester. Pokřtěno bylo 18 dětí (1 v Rychmanově) a 3 dospělí. Manželské požehnání přijalo 26 párů a církevních pohřbů bylo 11.

Olga Tydlitátová

Staršovstvo

V roce 2015 se členové staršovstva na svých pravidelných měsíčních schůzích věnovali jak hodnocením proběhlých akcí a plánováním akcí budoucích (mezi které patří např. opětovné zavedení sborových nedělí s obědem), tak ostatním záležitostem ovlivňujícím chod sboru. Staršovstvo stálo před nelehkým úkolem výběru nového kazatele. Mluvilo také aktuálních otázkách církve (např. o problematice uprchlíků). Dále se schvalovaly záměry vzešlé z jednání jednotlivých komisí. I nadále zůstává v řešení přestavba fary a celková rekonstrukce areálu na Pellicově. Mezi diskutované téma patřila nová podoba kuchyňské linky na faře na Opletalově. Snahou presbyterů bylo reagovat na podněty našich členů a podporovat aktivity sboru, za nimiž stojí obětavá a často náročná práce jednotlivců a skupin.

Kristýna Hellerová

Nedělní škola

Nedělní škola prošla v loňském roce změnou. Po odchodu konfirmandů již nebyly děti pro nejstarší skupinku, a tak se od září scházejí skupinky dvě, obě však s hojnou účastí dětí. Po mnoha letech služby ve vedení se rozloučil bratr Pavel Bureš, ale nadále vypomáhá, především při přípravě vánoční slavnosti. Mladší skupinku učily sestry Ester Malachová, Kristina Hellerová a nově také sestra Vendula Soběslavská. Ve starší skupince se střídají sestra Marie Matoulková, bratr Milan Ryšavý a nově i bratr Marek Baláš.

Milan Ryšavý

Ovečky

I v roce 2015 se v našem sboru scházely Ovečky, tedy klub pro děti ve věku 3 – 7 let. Každé úterý v době od 16:30 do 17:30 se dětská místnost stala dějištěm různých příběhů – tedy divadelní scénou, tvořivou dílnou, hernou, modlitebnou a někdy i tělocvičnou.

V prvním pololetí jsme pokračovali v programu nazvaném „V Ježíšově škole“. Společně s Ježíšem jsme se setkávali s nejrůznějšími lidmi a snažili se pozorně dívat, jak On s nimi jedná – s jakou láskou, trpělivostí, rozhodností i překvapivostí pro své okolí. Koncem školního roku jsme pokukovali po Duchu svatém, křtu i našem vlastním úkolu Ježíšových učedníků.

Po prázdninách se pouštíme do putování s Božím lidem z Egypta do zaslíbené země a cestou poznáváme víc sami sebe i Toho, který nás volá za sebou na cestu.

O naše malé stádečko (4 – 10 dětí) se v minulém roce svorně staraly sestry Bláža Syptáková, Radka Lokajová a Iva Oukropcová. Myslím, že každá z nás opakovaně zažívá osobní obdarování z této služby – Pán si vychovává ovečky malé i větší. Je nám líto, že poslední dobou se našich setkání účastní menší počet dětí, ale máme dobrou naději, že nám ve sboru vyrůstá silnější ročník J. V každém případě dveře ovčince jsou otevřeny, vstupte bez váhání, těšíme se na vás.

Iva Oukropcová

Klub otevřených dveří

První a třetí čtvrtek v měsíci dopoledne se vstupní chodba naší fary zaplní kočárky. Sborová kuchyně a dětská místnost bývá plná maminek, batolících se dětí a dvou babiček. V 10 hodin přichází bratr farář s kytarou a začíná společný program – písně ze Svítá, rozhovor nad Biblí, v kterém se střídají naši kazatelé a pak hlavní program, který si střídavě připravují maminky nebo pozvaní hosté. Pro lepší představu uvádíme názvy programů v loňském roce: Cvičení pro maminky, Povídání o očkování, Velikonoční barvení vajíček, Nezastupitelné rodičovské kompetence a sourozenecké konstelace, Výtvarné tvoření nejen pro děti, Kam v Brně s dětmi, Technika čištění zubů u dětí i dospělých, Burza tipů na knihy o výchově dětí, Povídání a cvičení na téma pánevní dno, Vánoční výtvarné tvoření. Organizačně vedla klub sestra Lucie Štěpánková.

Jiří Gruber

 

Mládež

Stejně jako rok předtím i v roce 2015 se každou středu mezi šestou a osmou hodinou večerní se scházela Mládež. Mládež probíhala za laskavé pomoci naší farářky Olgy Tydlitátové. Obvykle se nás scházelo mezi šesti až dvanácti. Jak už je zvykem, pokaždé se někdo z nás ujal prvního a druhého programu - zamyšlení nad určitou pasáží z Bible a „zábavy“, obvykle realizované stolní hrou. Mezi prvním a druhým programem byla již tradičně večeře. V době trvání Kurzů Alfa se jich Mládež aktivně účastnila krátkou hudební vložkou – zpěvem několika písní ze zpěvníku Svítá. Kromě toho se konal Pobyt Mládeže a konfirmandů v Daňkovicích. V Mládeži se konaly i dvě mini-akce a to sice Velikonoční mládež s pesachovou večeří a Vánoční mládež s dárky, cukrovím a zpíváním koled. Čtvrtou adventní neděli Mládež vystoupila s krátkou divadelní hrou o vlcích a ovcích.

Tereza Borošová

Rockové bohoslužby

Od začátku roku 2015 proběhly dvoje tzv. rockové bohoslužby - 1.února a 6.prosince. Rockové bohoslužby se konají ve sborovém sále na Opletalově ulici, který je třeba vždy připravit, aby se do něj vešlo asi 150 lidí. Oproti standardním bohoslužbám je důraz kladen především na hudební složku. Většinou se hrají písně ze zpěvníku Svítá v "rockovém" složení basová kytara, bicí, kytara, klávesy + zpěvačka. V prosinci však naši hudebníci vybrali staré bratrské písně adventní a vánoční. V novém kabátě z nich byly opravdové hity. Velký dík patří Jakubu Markovi, který pro nás zajišťuje množství technického vybavení a stojí za hladkým průběhem rockových bohoslužeb.

Olga Tydlitátová

Biblická hodina pro dospělé

Skupina sester a bratrů se schází vždy ve čtvrtek k zamyšlení nad biblickým textem. Pod vedením bratra faráře jsme pokračovali v podrobném výkladu první knihy Bible – Genesis, v roce 2015 to byly příběhy praotců. Před prázdninami hodina začínala v 17:00. Protože se k nám dostaly hlasy, že je to pro některé příliš brzy, byl začátek po prázdninách posunut na 18:00. Návštěvnost se ale nezvedla a stále se udržuje okolo 20 lidí. Někdy se bratr farář pro jiné úkoly nemohl zúčastnit a pak jej velmi dobře zastoupil bratr farář Vítek, se kterým jsme probírali šíření evangelia v knize Skutků.

Dušan Sedláček

Modlitební skupinka

Zdá se to neuvěřitelné, ale naše skupinka letos „oslaví“ již 5 let svého trvání :-) První schůzka se totiž konala 1.3. 2011 Vznikla tehdy v reakci na ukončení vzdělávacího alfa-beta kurzu, kdy jsme si zvykli na pravidelná setkání a měli jsme potřebu se dál setkávat. Začali jsme se proto jedenkrát týdně dále scházet k rozpravám a modlitbám. Program večerů se v průběhu let postupně krystalizoval, v současné době má již celkem ustálený tvar. V první třetině je dosti volné osobní povídání, každý má možnost podělit se o svoje radosti, a starosti za uplynulý týden, je zde prostor pro sdílení myšlenek, nápadů i reakcí na osobní i veřejné události. Druhou třetinu času věnujeme čtení vybrané kapitolky z bible. Obvykle se pak rozproudí debata na přečtené téma, sledujeme, jakým způsobem může toto téma rezonovat do našich současných běžných život. Poslední díl času věnujeme již přímo osobním modlitbám, jak je známe z Beta kurzů. Modlitbám vyslovovaným volnou řečí v libovolném pořadí, tak jak komu přicházejí ze srdce na jazyk. Tuto chvíli zakončujeme společnou modlitbou Páně. V dnešní době se scházíme v počtu 6-10 osob, společenství však považujeme za naprosto otevřené, a rádi přivítáme každého nově příchozího. Milí jsou nám i nepravidelní hosté, kteří nás také občas navštíví (nemohou například chodit pravidelně, nebo se přestěhovali a mohou přijít jen vzácně). Zveme tedy každého, komu je ve víře samotnému smutno, kdo má chuť a potřebu živé účasti ve společenství - třeba právě absolventy Alfa-Beta kurzů.

Pavla Vokřínková

Kavárnička dříve narozených

Každou středu od 15 do 17 hodin se již tradičně scházeli dříve narození ve své Kavárničce. Jsou vděčni, že se mohou uprostřed týdne společně zamýšlet nad výkladem biblického textu sestry farářky Olgy Tydlitátové, zpívat a pomodlit se.

Po přestávce s malým občerstvením pokračuje program v každém týdnu s něčím jiným. Poslech zajímavého textu, poslech malého koncertu, který připravili studenti konzervatoře. Někdy čtení vybraných článků, jindy promítání snímků z krajů blízkých i vzdálených. Průměrně se nás scházelo kolem dvaceti. A tak, dá-li Pán, i na dalších středečních setkáních na shledanou!

Kornélie Křehlíková

Cantate Domino

Pěvecký sbor Cantate Domino má v současnosti 25 aktivních členů pocházejících převážně ze sboru Brno I a sboru Brno II. Ke zkouškám se scházíme každý pátek od 18:30 - 20:30 ve sborovém sále na Opletalově ulici s průměrnou účastí asi 19 zpěváků ve všech hlasových skupinách pod vedením sbormistra Libora Nykodýma. Během roku jsme střídavě posloužili při bohoslužbách jak v Blahoslavově domě (4.1. – vánoční program, 5.4. - vzkříšení, 25.5. - svatodušní pondělí, 6.12.- druhá adventní neděle, 25.12. - Boží hod vánoční), tak v Červeném kostele (12.4. - velikonoční program, 28.6. - konfirmace, 29.11.- první adventní neděle,). K již tradičním akcím pěveckého sboru patří prázdninové soustředění v Poličce, které se tentokrát konalo začátkem prázdnin ve dnech 9.7. - 12. 7. a kterého se zúčastnilo 21 lidí (členové pěveckého sboru a rodinní příslušníci). Na soustředění se všichni těšíme, protože v krásném prostředí Vysočiny máme příležitost k vzájemným rozhovorům, pokud počasí dovolí ke koupáním na blízkém koupališti nebo alespoň k procházkám a především ke zpěvu – zkoušku máme pravidelně 2x denně, někdy si zazpíváme ještě i potřetí po večeři. Ubytovaní jsme na internátě místního učiliště. Dvakrát do roka se schází užší výbor Cantate Domino s faráři obou sborů, kdy chystáme plán činnosti vždy na příštího půl roku.

Marie Matoulková

Kurzy Alfa/Beta

Na jaře 2015 opět probíhal každou středu večer kurz Beta, kterého se účastnili ti, kdo během podzimního kurzu Alfa v roce 2014 projevili vážný zájem pokračovat v postupném uvádění do života křesťanské víry. Hostů i domácích přicházelo v průměru kolem dvaceti a věnovali jsme se podobným tématům jako při konfimační přípravě. Součástí bylo i společné čtení Bible a modlitební chvíle. Sobotní setkání se konalo 14.3. v Kloboukách u Brna. V neděli 10. května pak bylo do sborů přijato šest nových členů z toho tři křtem.

Na podzim roku 2015 proběhl devátý Kurz Alfa. Tentokrát se při 11 středečních a jednom sobotním setkání se základy křesťanské víry seznamovalo až 21 hostů. Hostům se u stolů věnovalo 7 „stolařů“ a o zázemí se staralo celkem 12 sester a bratří. Důležitou roli mělo 7 sester, které připravovaly společné večeře. Na středečních setkání sloužila zpěvem naše mládež. Všem, kteří svým dílem přispěli, patří dík.

Jan Oukropec

Guláš pro lidi bez domova

I v loňském roce jsme připravili celkem třikrát teplou večeři a čaj pro potřebné lidi, povětšinou bez domova. Vydávání probíhá vždy ve čtvrtek v 18:00 před Červeným kostelem - konkrétně to loni bylo 29. ledna, 5. března a 10. prosince. Na přípravě guláše (středa večer) se podílí zhruba 20 lidí, vaříme ve dvou velkých hrncích odhadem 150-200 porcí. V poslední době chodí naši hosté vybaveni i sklenicemi, do kterých v druhém kole dostávají i "na potom". A tak máme radost, že všem chutná, ale i z toho, že není nutné řešit žádné zbylé porce! Snědlo se vždy úplně všechno!

Pavel Janeček

Křesťanská služba

V roce 2015 pracovala Křesťanské služba ve stejném složení jako v roce předešlém, tzn. 11 sester a 2 bratři. Sestra Rut Hanáková navštěvuje pravidelně každý týden čtyři členky našeho sboru, které žijí v domově seniorů na ul. Věstonické v Brně-Líšni. Ostatní sestry z KS vykonávají pravidelné návštěvy u lidí osamělých nebo dlouhodobě nemocných. Dále provádíme návštěvy v případě, když se někdo z našeho sboru ocitne v nečekané těžké životní situaci. Během roku 2015 jsme vykonaly přibližně 200 návštěv.

Pomáháme při organizaci a zajišťování pohoštění při pastorálních konferencích kazatelů, při sborových a rodinných nedělích, při presbyterní konferenci brněnského seniorátu. Dále jsme pomáhali při návštěvě členů z basilejského sboru v květnu. Poslední neděli církevního roku jsme uspořádali pro členy našeho sboru odpoledne Křesťanské služby. Vyslechli jsme velmi zajímavou přednášku primářky Hospice sv. Alžběty sestry Reginy Slámové na téma: Dar života a péče o něj do posledního dechu.

Marie Melicharová

Blažkov - středisko biblických kurzů I. a II. sboru ČCE v Brně

Blažkovské kuratorium i nadále pokračuje ve zvelebování našeho oblíbeného rekreačního střediska. V minulém roce byla dokončena rekonstrukce jídelny doděláním některých prvků interiéru a také jsme nechali vyrobit nový nábytek. Jedná se o stoly, lavice a police, které budou zachovávat tradiční blažkovský styl, ale přitom by měly splňovat požadavky na určitý komfort a estetiku. Nábytek byl z velké části financován z dotace Jihomoravského kraje a o jeho výrobu se postaral opět pan Michna, který nám léta pomáhá se správou střediska.

Dále jsme také nechali upravit hřiště místním stavebníkem, který srovnal terén do vodoroviny, celé hřiště trochu zvětšil a navezl prosívku. Byly vyrobeny nové dřevěné kůly a betonové otvory pro jejich zapuštění, tak aby se daly kůly na zimu uklízet a vydržely nám déle. Hřiště nyní poskytuje možnost využití jak na volejbal, nebo nohejbal, tak i na líný tenis a další oblíbené hry, aniž by skýtalo výhodu týmu útočícímu shora dolů, jako tomu bylo dříve.

Další neméně důležitá novinka je prostor vykáceného lesa nad jídelnou. Tento byl oplocen a vznikla tu malá lesní školka, s několika desítkami různých druhů dřevin, z nichž by mělo časem vyrůst naše malé arboretum, jež může do budoucna zlepšovat vztah k botanice a přírodě.

V letošním roce se chystáme na rekonstrukci a opravu některých chat, zejména verandy „heraklitky“ a základů chaty č. IV, které jsou téměř v havarijním stavu. Také nás čekají nějaké drobné terénní úpravy a údržby, ale to už je spíše pravidelná běžná údržba střediska.

Za zmínku určitě stojí i připravovaná kniha Blažkoský deník, kterou sestavuje potomek zakladatele Blažkova bratr Jan Vondra z pamětí a fotografií účastníků blažkovských pobytů. Blažkovský deník bude navazovat na Sázavský deník a vyjde k příležitosti 60. výročí postavení hlavní budovy střediska. Obě publikace budou k zakoupení i ve středisku.

Tak ať se vám na Blažkově líbí a budeme se na vás těšit opět od jara do podzimu.

Za kuratorium: Ctirad Šebesta

Pobyty na Blažkově

Víkendového pobytu na Blažkově se letos pod vedením bratra faráře účastnilo třicet členů našeho sboru, převážně manželských dvojic a několik dětí. Společně jsme probírali příběh o setkání Ježíše a Samaritánky (Jan 9). Odpoledne byl výlet do okolí a večer jsme věnovali výročí mistra Jana Husa. Bratr farář nám představil prezetaci, kterou připravoval pro Muzejní noc a Noc kostelů. Díky fotografiím jsme se podívali také do Izraele.

Týdenní prázdninový pobyt byl ve znamení příběhu o vyvedení Božího lidu z Egypta. Nejmenší děti ho prožívali pod vedením sestry Ivy Oukropcové a provázela je při něm píseň Oslavujme Hospodina. Starším dětem přiblížila příběh mládež a ostatním, většinou dospělým, vyprávěl a vykládal příběh bratr farář Gruber. Do příběhu jsme měli možnost vstoupit při sederové večeři, kterou židé dodnes slaví na památku vysvobození z Egypta. Připravili jsme si podobné pokrmy: hořkou zeleninu namáčenou ve slané vodě, „maltu“ z ovoce a skořice, jedli jsme nekvašené chleby (jeden

kousek mohly děti schovat v chatce a rodiče ho pak hledali), rozbíjeli jsme vejce na památku zničení chrámu. Tradiční práce pro tábor letos mnoho nebylo, ale chlapi spravili několik laviček a schodů a děti si s Ivou Smetanovou vyrobily z lékařských špachtlí pěkné stolní podložky. Odpoledne bývalo volno ke koupání a vyjížďkám na kole. Tak jako všude jinde bylo letos i na Blažkově úmorné vedro, ale v zateplené jídelně se udržoval příjemný chládek. Tradiční večerníček pro nejmenší letos obstarala mládež se staršími dětmi, které s mírnou parodií předváděly příběhy dětí z Bullerbynu. Novinkou letošního pobytu byl celodenní výlet na hrad Zubštejn a možnost exkurze do chemické úpravny uranové rudy Diamo v Dolní Rožínce. Závěrečný večer se konala v táboře večeře Páně a tradiční táborák

Jiří Gruber

Výstavy

V Kostele J.A. Komenského byl před Nocí muzeí a na Noc Kostelů instalován soubor korouhví Karla Rechlíka vytvořený na téma Vyznání víry. Tato díla zůstanou v kostele nejméně do poloviny roku 2016. Petr Baran natočil film s názvem CREDO a v něm bude zachováno svědectví o víře Karla Rechlíka s meditacemi Jiřího Grubera i podoba celé instalace v našem kostele.

V sále Václava Pokorného v našem sborovém domě byla v lednu a únoru k vidění výstava o tom, jak se můžeme starat o své životní prostředí a přírodu a kde všude se k takové činnosti můžeme vzdělávat . Od března do konce května jsme měli příležitost poznat z fotografií Alexandry Trochtové a Petra Bouchala mladšího jak působí občanské sdružení SURYA ve vzdělávání dětí ve Sluneční škole v Kargyaku.

Další výstava měla téma „Adama Eva“ tak, jak je dokázaly pod vedením Anny Sypěnové namalovat děti ze ZUŠ Slunná v Brně - Komárově. Vernisáž měla jejich bohatý hudební program proložený mými nevážnými poetickými vsuvkami. Sál zaplnily děti a rodiče, kteří ocenili naše aktivity a přívětivé, otevřené prostředí.

Souběžně proběhla výstava obrazů Anny Sypěnové na téma „Prázdný Bohu“. Bylo to její svědectví a vyznání. Nebyla to jen výzdoba presbyterny. Škoda, že chyběla příležitost pro setkání s autorkou při zahájení výstavy, které se nekonalo.

Na podzim zdobila prostory sálu a presbyterny výstava nazvaná „Hledání studánek“ podle názvu sbírky veršů Jindřišky Mikoláškové. Její poetické pohledy do rodné krajiny, staré fotografie ze Březin od Blahoslava Kincla a z rodinných alb doplnily moje fotografie a texty a fotografie Michala Kováře. Vernisáží byl o půl roku dříve program pro „Kavárničku dříve narozených“ s vystoupením Máši Kubátové, která zazpívala svoje balady a přednesla verše Jindřišky Mikoláškové, které bylo tehdy 90 let.

Od počátku adventu se můžeme začíst do veršů Miroslava Heryána nad fotografiemi v kalendáři od Jana Vondry. Další jeho kalendář s fotografiemi Santiniho staveb na Vysočině zdobí presbyternu. Z Bazileje máme kalendář na celý církevní rok. K vidění je nyní část pro období adventu a Vánoc a postupně se budou věšet listy s texty a obrazy na dané úseky roku. Další téma výstavy PF - přání do Nového roku – jsme si nechali na konec roku 2016.

David Mikolášek

Nešpory

I v roce 2015 se konaly Hudební nešpory v Červeném kostele. Organizace doznala určitých změn – programy nyní zajišťuje pan Jiří Dvořáček. Jsme rádi, že můžeme finančně pomoci nestátním neziskovým organizacím v jejich smysluplné práci a současně se tímto projektem naše církev dostává do povědomí lidí. Náš dar obdržela střediska Diakonie ČCE v Brně, Kloboukách u Brna a Myslibořicích, občanská sdružení Naděje v Brně, Gabriela - Hospic sv. Alžběty v Brně a Handicap Klub Brno. Celkem se vybralo 41.830 Kč. Při nešporách vystoupil pěvecký sbor Gaudeamus se sólistkou Zdislavou Bočkovou, Vachův sbor Moravských učitelek se sólistou Petrem Karasem, Korngold Quartet, Musici camaralis, mužský pěvecký sbor Láska opravdivá. V průběhu večera měli biblické zamyšlení O. Tydlitátová, J. Gruber, J. Vítek a Š. Hájek. Část nákladů nám pomohly hradit dotace Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

Olga Tydlitátová

Ekumena

V lednu se již tradičně podílíme na přípravě ekumenické bohoslužby, která se tentokrát výjimečně konala v kostele sv. Tomáše, protože kostel sv. Jakuba procházel náročnými opravami. Tématem bohoslužby byl příběh o setkání Ježíše se samařskou ženou u studny. Pro brněnskou noclehárnu pro lidi bez domova se přitom vybralo 5 tisic Kč. Loňský rok byl zaměřen především na oslavu 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, které jsme si připomněli společnou bohoslužbou 14. června v Červeném kostele. Kázal při ní biskup CČSH bratr Juraj Dovala, písně z doby Husovy zpívaly spojené pěvecké sbory řízené Martinem Grombiříkem. Pozdravil nás brněnský děkan Václav Slouk a rektor Masarykovy university Mikuláš Bek. Slavnosti se účastnilo 383 bratří a sester. Společné zahájení Noci kostelů se konalo v kostele sv. Michala.

Jiří Gruber

Sborový časopis Setkávání

Brněnský evangelický měsíčník Setkávání letos vstoupil do svého 18. ročníku. Již osmý ročník jsou obálky grafickým dílem Ivy Tůmové. V minulém ročníku zelené obálky ladily s kresbami rostlin a stromů popisovaných v Bibli, v novém ročníku na okrových obálkách vystupují zvířata, o kterých se píše v Bibli. Vedle tradičních rubrik: Úvodník, Bylo, Bude, Historie, Žili a žijí mezi námi, Knihy, Přečetli jsme, Cestujeme, Zaujalo nás, atd. uveďme rubriku O čem se hovoří, Co zaznělo u stolu, Církevní otcové, Z půdních archivů a další. V novém ročníku Biblickou botaniku nahradila Biblická zoologie, z které čerpají náměty obálek. Časopis připravuje pod vedením Jiřího Grubera třináctičlenná redakční rada složená z členů všech brněnských sborů ČCE. Vedle distribuce v brněnských sborech ČCE se časopis prodává i v několika brněnských knihkupectvích. Náklad 500 výtisků bývá z větší části rozebrán.

Jan Franců

Sborové stavby a opravy

Stavební komise, kterou tvoří asi osm členů, se scházela většinou jednou za dva měsíce. Z pověření staršovstva řešila a často i rozhodovala o konkrétní podobě stavebních záměrů a oprav. V Rychmanově jsme s finanční podporou Města Újezd u Brna a Jihomoravského kraje vyměnili ze 2/3 tašky na střeše kostela. V případě, že získáme opět dotaci popř. další finanční podporu od obce, vyměnili bychom v roce 2016 i zbývající část střešní krytiny.

Při přípravě výstavby nové fary na ulici Pellicova jsme nechali projektanta mírně rozšířit objekt směrem k severu, ke hradu Špilberk. Toto rozšíření přineslo výrazné zvětšení bytů, za cenu mírného zvýšení stavebních nákladů. Také jsme nechali vypracovat konečnou třístupňovou projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení a realizaci stavby s podrobným položkovým rozpočtem.

Trvalým a každý rok stále se opakujícím úkolem na všech našich budovách je pravidelná oprava sjetých a doplňování rozpadených střešních tašek, opravy a údržba maleb, nátěrů, vytápění, sanitárních rozvodů a rozvodů elektro.

Stanislav Dvořák

Sborové finance

Jsme rádi, že i rok 2015 byl, stejně jako již několik předchozích let, po finanční stránce úspěšný. Příjmy z nájmu nebytových prostor jsou hrazeny pravidelně a i v oblasti sborových příjmů se nám daří, díky obětavosti členů sboru, nejen naplnit, ale i překročit plánovaný rozpočet. Děkujeme všem dárcům za jejich obětavost. K finančně náročnějším akcím patřila pokračující oprava střechy na kostele v Rychmanově, která stála 427 tis. Kč. Na tuto akci se nám podařila získat dotace ve výši 413 tis. Kč. Další finančně náročnější akce nebyly prováděny a volné finanční prostředky soustřeďujeme i nadále do fondu oprav. V současné době máme finanční prostředky ve výši cca 8 mil Kč. Předpokládáme, že většina z nich bude použita na přestavbu fary na Pellicově ulici. Finanční komise staršovstva sboru předkládá sborovému shromáždění ke schválení uzávěrku hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016. Obojí najdete v následující tabulce. Z větších navrhovaných investic roku 2016 uvádíme jmenovitě: projektové práce Pellicova 600 tis Kč, nové zařízení sborové kuchyně 200 tis. Kč, zřízení skautských kluboven ve sklepě Opletalova 80 tis Kč, dokončení opravy střechy Rychmanov 300 tis Kč. Celkem 1.180 tis Kč.

Mirka Priknerová

 

 

Schváleno ve sborovém shromáždění 13. března 2016

PřílohaVelikost
Uzávěrka 2015.pdf769.8 KB
Příloha k uzávěrce 2015.pdf407.46 KB

RSS kanál

Syndikovat obsah