David ustupuje Abšalomovi

David stoupal po svahu Olivové hory, stoupal a plakal. Hlavu měl zahalenou a šel bos. I všechen lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou. Stoupal a plakal. David dostal zprávu: "Achítofel je mezi spiklenci s Abšalómem." David pravil: "Hospodine, zhať prosím to, k čemu bude Achítofel radit!" Když přišel David na vrchol, aby se tam klaněl Bohu, hle, vyšel mu vstříc Chúšaj Arkijský s roztrženým rouchem a hlínou na hlavě.

2 Sa 15,30-32


Milí bratři a milé sestry! Před námi je klasický příběh, v němž se syn vzbouří proti otci a chce ho sesadit z trůnu. Dnes to možná již není aktuální. Synové se snadno mohou uplatnit v jiné firmě a oboru než jejich otcové. Ale generační problém máme pořád. Mladí se derou vpřed, nechtějí na nic čekat a nás staré bez milosti válcují. Podobně jako si naše děti vyznají v počítačích lépe než my a chytají se za hlavu, když něčemu nerozumíme, myslel si i Abšalom, že by uměl vládnout lépe než jeho opatrný otec. Už dávno na to má přece právo. Vždyť je mu čtyřicet!
To, že syn závidí otci jeho postavení, je možná pochopitelné, ale když se k němu nikdo nepřidá, je mu to houby platné a musí si počkat. Abšalomovi se však vzpoura proti otci podařila, protože získal na svou stranu mnoho izraelským mužů. Stalo se tak lstí a podvodem. Bible pro to má výstižný výraz, když říká, že Abšalom ukradl jejich srdce. Zaměřil se na všechny nespokojené a nabízel jim pomoc a zastání. Sliboval jim hory doly, aby získal jejich přízeň. Tito důvěřiví a naivní lidé se měli stát pouhými nástroji jeho touhy po moci.
To, co tu Abšalom opatrně chystá proti svému otci, děje se dnes ve velkém a zcela nepokrytě. Politici si kupují naše hlasy a slibují nám, co nikdy nemohou splnit. Nejde jim o dlouhodobé blaho všech, ale pouze o to vyhrát volby a mít vliv na veřejné zakázky. A není to jen v politice. Firmy a prodejní řetězce v touze co nejvíce vydělat na nás útočí podprahově, skrytou reklamou a falešnými vědeckými studiemi. Dnešní příběh o podvedených Izraelcích nás tedy volá k bdělosti a pozornosti. Nesmíme se stát pouhými statisty v cizích hrách o moc a majetek. Nesmíme se nechat tak snadno ovlivnit tím, co nám stále vnucují a do omrzení opakují. Nesmíme si nechat ukrást rozum. Je třeba mít otevřené oči a zdravý rozum, abychom nepodlehli propagandě, pomluvám a jednostrannému soudu. Abšalom znamená Otec pokoje. Na bilbordu by se jistě tvářil spokojeně a mírumilovně. Ve skutečnosti klame slovem i tělem. Není to otec pokoje ale rozbroje.
Když David zjistí, že většina lidu je proti němu a chce mít za krále jeho syna, zvolí útěk. Možná nám to u vítěze nad Goliášem připadá slabošské, ale právě zde se ukáže Davidova prozíravost. Je však těžce vykoupená. David ustupuje, protože ví, že za mnoho zlého, co se děje v jeho rodině, je sám spoluodpovědný. Ví, čeho se dopustil vůči svým nejbližším a proto se nediví, že jeho syn se mu podobá. Davidova moudrost pramení z poznání vlastních chyb. David ustupuje, protože svou slepotou a nekritickou láskou k nadějnému synovi celou věc nechtěně umožnil a dovolil. Nikdo z nás nedokáže žít bez chyb. Ale když si je přiznáme, můžeme ještě mnohé zachránit, místo abychom to svým hněvem bezhlavě zničili.
David je tak pokorný, že dokonce odmítne vzít s sebou schránu smlouvy, kterou mu kněz Sádok přichystal do boje. To bylo odvážné rozhodnutí pokorné víry. David si mohl vzít Hospodinovu ochranu při útěku s sebou, podobně jako ji nosili Izraelci na poušti. Král si však nechce Boží přízeň vynutit. Odchází bos, bezbranný a bez hmatatelné Boží pomoci. Všech domnělých výhod se dobrovolně vzdává.
Odevzdává se tím zcela do Božích rukou a horlivému knězi říká: „Odnes schránu zpět. Naleznu-li u Hospodina milost, přivede mě zpět, jestliže jsem ho však zklamal, pak není na světě moci, která by to mohla změnit.“ To je, bratři a sestry, pokora hodná králů a věřících křesťanů. Boží pomoc si nelze ničím vynutit a udržet. Všechno, co máme, je z Boží milosti a když se člověk o něco hrdlí, většinou o to přijde. Jméno Sádoch znamená Spravedlnost. To je to jediné, co nás chrání. Víra, že Bůh ví, kdo je kdo a v pravý čas dá průchod své věrnosti a spravedlnosti. K poctivé víře patří, že uzná své chyby, ustoupí a nechá věc na Hospodinu.
A Hospodin mu odpoví. Ve chvíli, kdy David vrací schránu zpátky do města, objeví se před ním velitel jeho tělesné gardy Itaj Gátský. Je to cizinec, který odešel z vlasti a dal se do služeb izraelského krále. David mu však domlouvá: „Proč bys měl kvůli mně odcházet do vyhnanství. Včera jsi přišel, abys mezi námi našel útočiště a již dnes bys měl být znovu uprchlíkem? Zůstaň zde a nabídni své služby novému králem. Ke mně nemáš žádné povinnosti.“ David nechce, aby za jeho chyby strádali druzí. Nechce do svého osudu vtahovat nikoho dalšího. Ale ukáže se, že Itaj není obyčejný žoldnéř, který je schopen sloužit každému, kdo právě platí.
Itaj má krásné jméno a zvolil si je patrně, když se jako dospělý přihlásil k víře v Hospodina. Jeho jméno znamená: Hospodin je se mnou. David tak s sebou nebude mít Hospodinovu schránu, ale Boží blízkost mu bude připomínat a ztělesňovat muž, který s ním dobrovolně odchází do vyhnanství. Bůh nám velmi často pomáhá skrze lidi, od nichž bychom to nečekali a kteří nám pomáhat nemusí. O to víc nás jejich pomoc a věrnost těší a zavazuje.
Ale pak se stane zlá věc. David se dozví, že jeho nejlepší a nejchytřejší rádce se přidal na stranu vzpurného Abšáloma. Jeho jméno je Achítofel. V bibli se o něm píše pozoruhodná věc: „Radit se s Achítofelem, bylo jako doptávat se na božské slovo. Tak tomu bylo s každou radou, kterou dával Davidovi a Abšalomovi.“
Není divu, že ho chtěl každý za poradce. Dnes by takový člověk řídil volební kampaň a politické strany by se o něj rvaly. Podobnou pověst mají někteří právníci. Jsou tak protřelí a mazaní, že i usvědčení zloději odchází od soudu jako vítězové. Achítofelovy rady byly možná k nezaplacení. Byl to muž, který se vyzná. Na co šáhl, to vyhrál. Komu poradil, ten na tom vydělal. Musel být chytrý a inteligentní. Dobrý psycholog a stratég. A přece je to gauner, který si nezaslouží naší úctu. Co je platné, že byl „chytrý jako bůh“, když se na rozdíl od Hospodina přidal jednou na stranu dobra a podruhé na stranu zla. K čemu je chytrost, která se dá koupit? K čemu je právní, politické či vědecké nadání, jestliže se podílí na násilí a nespravedlnosti. Od takových lidí co nejdál! To, že je někdo mazaný a úspěšný ještě neznamená, že Bůh stojí na jeho straně. Jméno Achítiofel znamená Bratr marnosti. Jiní to jméno překládají rovnou jako Zrádce.
Každý z nás má nějaké schopnosti a obdarování. Ale jde o to, čemu je propůjčíme. Nožem se dá krájet chleba i zabíjet. Chytrý člověk může být nebo hrdina nebo zločinec.
Vůbec se nedivím, že na Davida ve chvíli, kdy se dozvěděl, že se Achítofel přidal k jeho protivníkům, padl strach. Však se také modlí: „Pane, prosím, chraň mě před tímto člověkem. Jestli bude Abšalomovi radit stejně chytře jako mně, pak nemám šanci.“
Ale Pán Bůh ho vyslyšel. Na vrcholu Olivetské hory potká David svého dávného přítele Chušaje Arkijského, který ho s pláčem objímá, aby se přidal k zástupu uprchlíků. Chušaj je však starý muž a nemůže se skrývat v poušti. David ho prosí, aby zůstal v Jeruzalémě, překazil Achítofelovy rady a podával mu po kněžích zprávy o tom, co se děje ve městě.
Ano, má se stát Davidovým vyzvědačem a zpravodajcem. Možná nám to tak docela nesedí, ale bez těchto statečných lidí se žádná válka neobejdete. Pro Chušaje to znamená smrtelné nebezpečí. Jestliže bude odhalen, je synem smrti. A přece Davidovi pomůže. Nasadí vlastní život i svou čest, aby zvrátil zlo, které se začalo šířit. Výstižně to říká kniha Paralipomenon: „Achítofel byl královým rádcem, ale Chušaj byl královým přítelem (1Pa 27,33).
Víte, jak se překládá jméno Chušaj? Spěch Hospodinův. Ve chvíli, kdy na Davida padá strach a úzkost, ve chvíli, kdy ho nejlepší rádce zradil a jemu zbývá jen zoufalá modlitba, přichází Boží odpověď. Muž jménem Rychlá Boží pomoc, který se s nasazením vlastního života ujme Davidova takřka ztraceného boje. A bude to právě tento Chušaj Arkijský, který nakonec překazí Achítofelovy chytré rady a pomůže Davidovi k vítězství. Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší.
Pane Ježíši Kristem, děkujeme Ti, že nám přicházíš na pomoc, podobně jako Davidovi nabídl pomoc jeho přítel. Obětoval si kvůli nám život, aby nás žádná životní pohra a neúspěch nemohly připravit o radost být s Tebou. Amen.


Jiří Gruber

RSS kanál

Syndikovat obsah