Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je správní orgán farního sboru. Přísluší mu zejména pečovat spolu s kazately o bohoslužebná a katechetická shromáždění, o duchovní život rodin sboru, o hospodaření sboru, o ekumenické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru. Podporuje kazatele a pomáhá jim v jejich práci, ve vzájemné bratrské odpovědnosti dbá, aby život kazatelů, starších i celého sboru byl ve shodě se svědectvím Písem svatých a s církevním řádem.

Staršovstvo zasedá podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.

Členy staršovstva jsou mocí svého úřadu (virilní členové) faráři a jáhnové ve sboru ustanovení.

Staršovstvo volí ze svého středu kurátora sboru.

Staršovstvo volí ze svého středu na čtyřleté funkční období poslance konventu a jejich náhradníky.

 

Působnost staršovstva Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší staršovstvu zejména:

a. osobním příkladem a společnou službou pečovat o křesťanský život ve sboru

b. pravidelně a řádně pořádat bohoslužebná, katechetická a vzdělávací shromáždění pro dospělé, mládež i děti (nedělní a sváteční bohoslužby pro dospělé a pro děti, biblické hodiny, náboženské vyučování, konfirmační cvičení a konfirmační slavnost, a další pravidelná i mimořádná shromáždění, setkání, cvičení, kursy, pobyty a tábory zaměřené k prohloubení znalosti Bible, k utvrzení ve víře, k budování společenství sboru a k odpovědnému a řádnému jednání ve všedním životě) a usnášet se o jejich pořadu a čase konání

c. starat se o cvičení církevní hudby a zpěvu a jejich užívání ve sboru

d. podle potřeby se starat o vyučování náboženství ve školách na území sboru

e. pečovat o ekumenické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru

f. navštěvovat členy sboru, zvláště nemocné, osamělé a jinak potřebné

g. pomáhat modlitbami, napomínáním, radou a potěšováním rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v pokušení, v nebezpečí mravního zbloudění či rozvratu

h. pastýřskou službou usilovat, aby spory mezi členy sboru byly urovnány vzájemným odpuštěním

i. přijímat do církve nové členy a vylučovat z ní

j. vést kartotéku členů sboru, seznam členů s hlasovacím právem, zařizovat volby, svolávat sborové shromáždění a provádět jeho usnesení i usnesení a rozhodnutí vyšších církevních orgánů

k. volit ze svého středu na čtyřleté funkční období poslance konventu, a to ve sborech do 250 členů jednoho, do 500 členů dva, do 1000 členů tři, přes 1000 členů čtyři a stejný počet náhradníků, nejméně však dva

l. volit ze svého středu na čtyřleté období poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty

m. předkládat seniorátnímu výboru a konventu odůvodněné návrhy týkající se církevního života, církevního zřízení a řádů

n. předkládat kazatelům i ostatním členům staršovstva přání nebo stížnosti týkající se jejich činnosti ve sboru a způsobu života, a kdyby to nemělo úspěch, činit oznámení vyšším správním orgánům a příslušným pastýřským radám

o. ustanovovat a propouštět diakonky a diakony, učitele náboženství, varhaníky, sborové sestry, kostelníky i jiné zaměstnance a pracovníky sboru, určovat jejich mzdy a odměny a udělovat jim dovolenou

p. usnášet kazatelské statuty upravující postavení farářů a jáhnů, kteří jsou ustanoveni ve sboru q. starat se o hospodaření sboru a správu jeho majetku podle ŘHC

r. starat se o archiv farního sboru, o vedení sborové kroniky a o sborovou knihovnu

s. jednat a usnášet se o všech sborových záležitostech, které nejsou Církevním zřízením a řády svěřeny výhradně sborovému shromáždění nebo faráři či jáhnovi

t. podávat příslušnému seniorátnímu výboru na požádání zprávu o všech záležitostech, které se týkají sboru, a dát mu nahlédnout do sborových spisů

PřílohaVelikost
Tablo-2016.pdf2.96 MB

RSS kanál

Syndikovat obsah