Bohoslužby doma (Vzkříšení Páně)

 

Příprava před bohoslužbami

Vyberte pro společné slavení takové místo, kde se budou všichni cítit dobře (společný stůl, pokoj s pohovkou, nebo třeba i koberec v dětském pokoji…). Místo pěkně připravte. Na stůl můžete dát sváteční ubrus, doprostřed svíčku, symbolický kříž apod. Připravte si bibli. Budou-li s vámi slavit i děti, připravte i obrázkovou bibli pro děti nebo podobnou činnost, která jim pomůže soustředit se. Pokud jste zvyklí společně zpívat, připravte i zpěvníky a případně hudební nástroj. Domluvte se, kdo z dospělých bohoslužbu povede; ten by si měl pořad předem pročíst.

 

Pořad bohoslužby

TROJIČNÍ VSTUP:  Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Amen

 

PÍSEŇ  -  na úvod se hodí píseň děkovná, nebo chvála; vyberte píseň jakou byste rádi zpívali; pokud nejste zvyklí zpívat, zpěv vynechejte úplně nebo píseň společně nahlas čtěte

 

např. EZ 350 PŘEMOHL JEŽÍŠ SMRTI NOC  (Luděk Rejchrt)

1. Přemohl Ježíš smrti noc, z hrobu vstal na úsvitu.

Jeho je sláva, čest i moc a on nám kráčí na pomoc, na pomoc svému lidu.

2. To jitro velikonoční / smíš chválit v každém místě. /

Vždyť všude, kde se shromáždí / ve jménu jeho dva neb tři, / je s námi zcela jistě.

3. Tak s církví svou se setkává / ve svátostech a Slovu. /

Každému, kdo jej poznává, / v pokorné víře vyznává, / svůj život dává znovu.

4. Ježíši věrný, zůstaň již / i s námi, když den hasne. /

Ať nad hroby, jež všude zříš, / nám svítí, vede dál a výš / tvé, Pane, světlo jasné!

 

MODLITBA  (ten kdo slavení vede)

Bože pokoje, Tys vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše Krista,

a jeho jméno jsi vyvýšil nad každé jméno.

I nás se ujímáš v naší slabosti a vydanosti,

i nás znáš každého jménem,

i nám otevíráš jeho vzkříšením bránu k životu.

Dej nám svého Ducha,

abychom z toho načerpali pokoj a naději pro dnešek

i pro dny, které přijdou.

Spojeni s celou církví Tě dnes oslavujeme

skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

 

ŽALM 118, 1-2; 14-24 – možno číst i společně, nebo se dva lidé mohou střídat

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Ať vyzná Izrael: Jeho milosrdenství je věčné! Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou. Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy! Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví. Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

ČTENÍ PÍSMA  - je možné přečíst obě následující čtení nebo jen jedno, podle soustředěnosti  

 

Izajáš 65,17-25

"Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik. Nikdy už tam nebude dítě, které zemře v několika dnech, ani stařec, který by se nedožil plnosti věku, protože bude mladíkem, kdo zemře ve stu letech. Ale hříšník, byť stoletý, bude zlořečen. Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody. Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují. Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci. Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším. Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytek bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře," praví Hospodin.

Jan 20,1-18   První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: "Proč pláčeš?" Odpověděla jim: "Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili." Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená 'Mistře'. Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu." Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl."

PŘISVOJENÍ SI SLOV PÍSMA - Např. rozhovorem či zamyšlením nad přečteným biblickým textem;

pomoci mohou otázky:          Jak se oddíl týká toho, co jsme v uplynulém týdnu zažili?

Čemu nerozumím?

Jak bych přátelům pověděl(a) o čem ten oddíl je?

Co nám říká do současné situace?

 

nebo    prostřednictvím hudby (tvorbou, meditativním poslechem)        nebo    chvílí ticha

nebo    výtvarným ztvárněním          nebo    poslechem/čtením tematického kázání     

 

VYZNÁNÍ VIN – svými slovy povězte co vám leží na srdci; obraťte se s tím v důvěře k Pánu

 

SLOVO MILOSTI

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY – společně se rozpomínáme se všemi pokřtěnými

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.  Amen.

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA – modlete se svými slovy za ty o kterých víte nebo tušíte, že to potřebují, za své přátele i nepřátele (tradičně přitom myslíme na okruhy: církev, svět, trpící)

 

MODLITBA PÁNĚ

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

POŽEHNÁNÍ

Dej nám Bože své požehnání, zbav nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen

PÍSEŇ  nebo písně (z Evangelického zpěvníku, Svítá, Buď Tobě sláva, Hosana…)

 

např. EZ 334  KRISTUS PÁN VSTAL Z MRTVÝCH

12. stol. / 1410 / 1505 / 1529/33 / 1531 / 1541

 

1. Kristus Pán vstal z mrtvých po utrpeních svých;

z čehož se radovati má každý a zpívati: „Bůh buď pochválen!“

2. Nevěrný, nekřesťan / pochybovat přestaň! /

Naše víra je jistá / založená na Krista, / který z mrtvých vstal.

3. Chválu Bohu vzdejme, / víru zachovejme! /

Radujme se srdečně / z Ježíše, zde i věčně / jej oslavujme!

Něm. 12. stol. /1717/1796

 

 

EZ 346 - BUĎ TOBĚ SLÁVA, JENŽ JSI Z MRTVÝCH VSTAL

Georg Friedrich Handel

 

1. Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!

Jasný jako plamen anděl sestoupil, odvalen je kámen, prázdný hrob tu zbyl.

Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!

2. Toť on, toť Ježíš, jejž jsi spatřit chtěl, / nepochybuj, věř již! Živ je Spasitel. /

Vzchop se, stádce malé, v boje pomezí / heslem tvým buď stále: Kristus vítězí! /

Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! / Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!

3. On, Kníže míru na věky je živ; / silnou má teď víru ten, kdo bál se dřív. /

Vítězem se stává, kdo zde trpěl s ním. / Život v něm i sláva, nic se nebojím. /

Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! / Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!

 

 

RSS kanál

Syndikovat obsah