Výroční zpráva za rok 2016

Farní sbor ČCE v Brně I, 602 00 Brno, Opletalova 6

www.cervenykostel.cz email:ccebrno1@atlas.cz telefon: 542 211 453

 

Milé sestry a milí bratři!

V této zprávě si chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, k nimž došlo v našem sboru v roce 2016. Tato zpráva, kterou vám předkládá staršovstvo sboru, je složena z příspěvků, o které jsme požádali účastníky nebo organizátory těchto setkání. K této zprávě je možné se vyjádřit na otevřené schůzi staršovstva 6. března v 18:30 a schvalována bude výročním sborovým shromážděním v neděli 26. března v 10 hodin.

Bohoslužby, významné události a sboroví pracovníci.

Nedělní bohoslužby se pravidelně konají v Betlémském kostele, v kostele Jana Ámose Komenského a v Újezdě u Brna - Rychmanově. Ve službě se střídají naši kazatelé, v roce 2016 nám při bohoslužbách posloužili jako hosté David Najbrt (farář v Kostelci nad Orlicí) a Martin Grombiřík, kazatel Církevního sboru ECAV v Brně. Ve službě vypomohli také seniorátní faráři Jiří Šimsa a Jaroslav Vítek.

Bohoslužby doprovází sedm varhaníků, kteří se pravidelně střídají. V Betlémském kostele jsou to Jan Sypták, Anna Mikšátková a Tomáš Grulich, v Červeném kostele Milan Berka, Lydie Pospíšilová, Pavel Janeček, Alice Přikrylová, občas vypomáhá Stanislav Heller a od podzimu se zapojil Martin Grombiřík. Zpěvem při bohoslužbách nám posloužil Ekumenický sboreček řízený bratrem Lubošem Rausem a několikrát taky pěvecký sbor Cantate Domino.

Správu našeho sboru zabezpečujeme dobrovolnými činnostmi a také s pomocí pracovníků, které zaměstnáváme v podobném rozsahu jako v minulých letech. Sestra Marie Melicharová pracuje na poloviční úvazek jako pastorační pracovnice, věnuje se návštěvám a vedení odboru křesťanské služby. Jako sborová sestra pracovala sestra Bohuslava Járová na polovinu úvazku a zároveň vedla taky polovinou pracovního úvazku sborové účetnictví. Kostelnické práce v Červeném kostele a v Betlémském kostele zastávali manželé Eva a Petr Havlíkovi. Zaměstnávali jsme pracovníka na úklid sborových místností a od listopadu také nové pracovníky na úklid obou našich kostelů.

Během celého roku bylo možno na internetu sledovat zvukový přímý přenos bohoslužeb, záznamy bohoslužeb jsou ukládány do archivu, odkud je lze kdykoliv znovu vyslechnout. Touto službou (odkaz na www.cervenykostel.cz) chceme zprostředkovat bohoslužby těm, kteří se jich z různých důvodů nemohou zúčastnit osobně.

Při bohoslužbách 26. června jsme poděkovali sestře farářce Olze Tydlitátové za dlouholetou službu v našem sboru, kterou jsme přijímali s jistou samozřejmostí, ale vždy s vědomím pečlivosti a poctivosti přípravy a vedení – a taky s vděčností Pánu Bohu za její obdarování pro službu v církvi. Jako farářka sboru s námi od roku 1989 strávila 27 let, což je prozatím druhé nejdelší období služby faráře od ustavení sboru Brno I. Povolání sestry farářky pro náš sbor skončilo dnem 31.8.2016 odchodem sestry farářky do důchodu. Věříme a doufáme, že se budeme nadále ve sboru potkávat nejen při bohoslužebných příležitostech a že budeme moci nadále čerpat z jejího obdarování.

Od 1. září 2016 je druhým farářem sboru sestra farářka Jana Hofmanová, volba sestry farářky proběhla při sborovém shromáždění 13. března 2016, slavnostní instalace za farářku našeho sboru se konala 9. října v Červeném kostele. Máme radost z toho, že se můžeme nadále spoléhat na plné duchovní vedení sboru a těšíme se na spolupráci ve sboru.

V neděli 6. března jsme si připomenuli 102. výročí narozenin bratra faráře Josefa Veselého. Kázání, které pro nás bratr farář již tradičně připravil, přečetla v obou kostelech sestra farářka Olga Tydlitátová. Tentokrát musela blahopřání pro pana faráře převzít a předat nejbližší rodina přítomná při bohoslužbách, neboť bratr farář nemohl být přítomen kvůli náhlým zdravotním potížím. Poslední příležitostí k osobním narozeninovým gratulacím přímo ve shromáždění tímto zůstala neděle 8.3.2015. V pátek 13. ledna 2017 nás zastihla zpráva o úmrtí bratra faráře, rozloučili jsme se s ním 20. ledna 2017 v Blahoslavově domě.

Václav Matoulek

Mimořádná sborová setkání

V neděli 24. ledna se v ČK za přítomnosti synodního seniora a synodního kurátora konalo slavnostní pověření nového seniorátního výboru. Hostem při rodinné neděli 14. února byl bratr farář David Najbrt - jeho druhou profesí je práce tzv. zdravotního klauna. Oblíbené bigbeatové bohoslužby v sále Václava Pokorného se konaly pouze jednou v neděli 17. dubna. Při sborové neděli 24. dubna (se společným obědem) proběhla beseda s bratrem Martinem Balcarem o práci Diakonie v uprchlických táborech v Jordánsku. V sobotu 7. května se ve sborovém sále na Opletalově ulici konala seniorátní presbyterní konference s přednáškou bratra Pavla Hoška (docenta ETF UK) na téma: Křesťanem v dnešním světě.

Nadále udržujeme úzké kontakty s naším partnerským sborem v Basileji. Delegace našeho sboru strávila svatodušní svátky na návštěvě v Basileji. V Leonards Kirche kázala sestra farářka Olga Tydlitátová.

Jako každoročně jsme se zúčastnili Brněnské Muzejní noci a Noci kostelů, opět s velkým zájmem brněnské veřejnosti. Na zdárném průběhu se podílelo přibližně 50 bratří a sester včetně skautského evangelického oddílu, program těchto akcí již dostal standardní formát (po půlhodinách se střídají prezentace či mluvené slovo s hudebním programem). V Červeném kostele byla k této příležitosti instalována výstava Domov (bez) domova (velkoformátové fotografie prof. Jindřicha Štreita), kterou nám zapůjčila Armáda spásy. Autor se osobně zúčastnil její vernisáže.

Při sborové neděli 23. října jsme vyslechli přednášku bratra Dušana Coufala o Jeronýmu Pražském s podtitulem: Bouřlivák na cestách. Poslední neděli církevního roku se konalo tradiční odpoledne křesťanské služby. Bratr Martin Hrubeš, kurátor sboru v Horních Počernicích, připravil pro nás přednášku na téma: Česká stopa v Etiopii – hledání pramenů vody. První adventní neděli 27. listopadu byly bohoslužby v Červeném kostele přenášeny Českým rozhlasem.

V závěru roku o čtvrté adventní neděli jsme se mohli potěšit tradiční dětskou vánoční slavností. Tato událost nám vždy na konci roku reálně připomíná otevřené společenství našeho sboru od nejmenších po nejstarší a je již po dlouhou dobu spojena s gratulací k narozeninám bratra faráře Jana Pokorného, přímého pamětníka celé historie našeho sboru Brno I a účastníka dětských slavností, které se v Betlémském kostele konaly již před více, jak devadesáti lety. Bratr farář v roce 2016 oslavil 98. narozeniny. Jako obvykle jsme od bratra faráře vyslechli povzbudivá slova.

Václav Matoulek

Statistika

Náš sbor evidoval počátkem roku 2016 celkem 947 členů a na konci roku jich měl 861. Úbytek byl způsoben především ztrátou adres některých členů,. když se nám vrátily dopisy poslané do jejich dosavadního bydliště. I když se sbor rozrostl o 22 nových členů (13 křtem, 2 přístupem a 7 přistěhováním), současně nám ubylo 106 členů (24 úmrtí, 1 výstupem, 60 stěhováním a 21 při revizi kartotéky). Členů s hlasovacím právem máme 722 a salárníků 498.

Bohoslužeb se na třech místech konalo 129 a průměrná účast na jednu neděli byla 159 bratří a sester. Večeře Páně byla vysluhována 20 krát, bylo pokřtěno 13 dětí a 2 dospělí. O požehnání sňatku požádalo 13 snoubenců a naši kazatelé posloužili při 10 pohřbech.

Během týdne se pravidelně koná celkem jedenáct vzdělávacích a modlitebních setkání pro různé věkové a zájmové skupiny. Za celý rok je na 300 setkání, kterých se účastní v průměru od 3 do 30 účastníků.

Kromě toho se v intervalu jednoho až dvou měsíců scházely různé komise a pracovní skupiny a výsledky jejich činnosti jsou popsány v následujících odstavcích.

Jsme vděčni všem, kteří se zapojují do různých aktivit našeho sboru, a připomínáme, že všechna naše setkání i bohoslužby jsou přístupné široké veřejnosti.

Jiří Gruber a Jana Hofmanová

Webové stránky

Díky péči několika dobrovolných spolupracovníků fungují již řadu let webové stránky našeho sboru. Najdete tu každý týden aktualizované zprávy ze sboru, přímý přenos bohoslužeb (a později i ze záznamu) a mnoho dalších informací pro členy i další zájemce včetně kompletu deseti ročníků časopisu Setkávání.

Jiří Gruber

Staršovstvo

Staršovstvo se během svých pravidelných schůzí již tradičně věnovalo nejrůznějším záležitostem ovlivňujícím chod sboru. Byly schvalovány návrhy vzešlé z jednotlivých komisí (stavební, finanční, technická, výchovná a křesťanské služby). Pokračovali jsme v přípravách plánované stavby a využití nové fary na Pellicově. Skautům sbor nechal vybudovat dočasné klubovny ve sklepě fary na Opletalové. Staršovstvo se rovněž zabývalo připomínkami členů sboru, zejména podnětům bratra Jaroslava Černého, kterému děkuje za jeho cenné připomínky. Staršovstvo vedlo jednání se sestrou Janou Hofmanovou, která byla zvolena novou farářkou našeho sboru. Dále jsme řešili problém chybějících kostelníků v Betlémském kostele. Podařilo se zrealizovat přestavbu nové kuchyňské linky na faře, jejíž projektové přípravy se iniciativně ujal bratr David Mikolášek. Důležitou součástí schůzí bylo také hodnocení a plánování sborových akcí i aktivit. Všem bratřím a sestrám, kteří se podílejí na jejich organizaci a chodu, staršovstvo děkuje.

Statutární zástupci sboru vedli celý minulý rok jednání se zástupci sboru Církve Bratrské – Betanie o možnosti společného využití Betlémského kostela. I když zpočátku jednání směřovala k dohodě, druhá strana z nich nakonec odstoupila. V současné době se připravuje dohoda o využití přízemí nové farní budovy na Pellicově evangelickým oddílem skautu.

Kristina Hellerová

Nedělní škola

Nedělní škola se i v loňském roce scházela jen ve dvou věkových skupinkách, ale děti rostou a ve starší skupince jich brzy několik doroste do věku těch nejstarších. Učitelé nedělky se stále scházejí o útercích k přípravce. Její vedení převzala po sestře farářce Tydlitátové Jana Hofmanová, a tak máme nové impulsy a podněty pro tuto práci. V mladší skupince se střídaly sestry Ester Malachová, Kristina Hellerová a Vendula Soběslavská, starší skupinku vedli Marie Matoulková, Milan Ryšavý a Marek Baláš. I o loňských Vánocích děti nacvičily jako obvykle hru a jsme moc vděční Pavlovi Burešovi, že nesnadné roli režiséra věnoval svoje obdarování i čas a stal se i spoluautorem představení. Podle reakcí mnohých členů sboru se líbilo a přineslo nejen úsměvy, ale i zamyšlení.

Milan Ryšavý

Katechetická setkávání dětí v roce 2016

V kruhu „Oveček“ se během roku 2016 scházela sice malá, ale poměrně stálá skupinka čtyř až osmi dětí nejen z našeho sboru. Malí účastníci ve věku 3 – 7 let v první polovině roku provázeli ve svém povídání, zpívání, tvoření a hraní Boží lid na cestě pouští do zaslíbené země. Před Velikonocemi se nás sešel rekordní počet kolem 15 dětí (to jsme přibrali i ty, kteří už z oveček vyrostli) a společně jsme si připomínali slavení poslední večeře a další velikonoční události. Ani se nechce věřit, co lze v Betlémském kostele a jeho nejbližším okolí zažít. Po Velikonocích jsme si více povídali o církvi.

Na podzim a v zimě jsme okoušeli, jakéže to je v Ježíšově blízkosti, tedy přesněji v blízkosti Jeho skutků a slova. (Provází nás verš: „Já jsem s tebou…nikdy tě neopustím.“ Ge 28,15) Rok jsme zakončili se sestrou farářkou společně se starší skupinkou vánočním programem o darech. Příhodné bylo i to, že děti ty hmatatelné dary letos spíše rozdávaly, než dostávaly, a máme z toho radost. Děkujeme sestrám Uršule Baron i Ivě Oukropcové za jejich službu této skupině.

V průběhu školního roku se pravidelně v úterý ve stejnou dobu jako ovečky schází také skupinka školních dětí společně se sestrou farářkou. V první polovině roku vedla skupinku sestra farářka Tydlitátová podle materiálů Učíme se společně (United Reformed Church). Od podzimu se děti schází se sestrou farářkou Hofmanovou a společně objevují, promýšlejí a prožívají příběhy z Nového zákona. Nejčastěji jsme v počtu čtyř, nebo pěti. Povídáme si a učíme se ztišení, malujeme i píšeme, hrajeme si na schovávanou i objevujeme nové souvislosti. Na koberci v dětské místnosti, u stolu, pod stolem i na stolech je ještě dost volného místa a moc rádi mezi sebou přivítáme nové ovečky i děti do náboženství.

Iva Oukropcová, Jana Hofmanová

Klub otevřených dveří

Klub se „otevírá“ každý lichý čtvrtek dopoledne, kdy se před desátou hodinou začnou scházet maminky i se svými ratolestmi, ve věku zhruba od 1 měsíce do 4 let. V 10 hodin začíná společný program – zpívání písní ze zpěvníku Svítá a rozhovor nad Biblí, který vedou střídavě oba naši kazatelé. Po krátké občerstvovací přestávce následuje hlavní program. Ten si připravují maminky nebo pozvaní hosté. V loňském roce to byly tyto programy: Výroba skřítků, Výchova Nevýchovou, Principy Marie Montessori a nápady v praxi v Čechách, Tipy na vánoční dárky + výroba jedlých dárků, Předvánoční posezení + pro větší děti výroba andílků, Socionika, Tipy pro zdravé vaření, Výtvarka pro nejmenší, Piknik, Tandemové kojení, Tipy, kam s dětmi na dovolenou, Barefootové obouvání, Exulantská historie. Aby se maminky mohly alespoň trochu věnovat hlavnímu programu, přichází na klub také dvě „profesionální“ babičky, které mají někdy s neposednou drobotinou plné ruce práce. Organizačně vedla Klub v loňském roce sestra Eva Zukalová.

Miroslava Priknerová

Mládež

Už několik posledních let se každou středu od osmnácti zhruba do dvaceti hodin koná na faře setkání mládeže a v uplynulém roce 2016 tomu nebylo jinak. Tento rok mládež probíhala v prvním půlroce pod dozorem a za pomoci naší nyní již bývalé farářky Olgy Tydlitátové, v druhém půlroce tuto funkci převzala naše nynější farářka Jana Hofmanová. Obvykle se schází kolem deseti mládežníků. Skladba programu se proti minulým létům nijak výrazně nezměnila, stále máme první a druhý program proložený večeří. Tento rok jsme se v rámci prvního programu nejdřív zamýšleli nad úryvky z Bible, v druhém půlroce jsme si první program připravovali z knížky Marka Orko Váchy - Tančící skály. Druhý program byl obvykle formou různých společenských her. Asi už tradičně, i v tomto roce se konal pobyt mládeže v Daňkovicích. Konala se i vánoční a velikonoční besídka mládeže a mládežníci se účastnili i vánoční slavnosti v Betlémském kostele, kde vystoupili s vlastní hrou Loutkové Vánoce.

Tereza Borošová

Jarní víkendový pobyt mládeže na Vysočině

Letos se mládež vypravila opět na faru v Daňkovicích. Po dlouhé cesty vlakem nám všem pořádně vyhládlo a čekala nás společná večeře ve stylu „co nám maminky zabalily”. Přehlídku všech různých druhů večeří nakonec v kategorii nejoriginálnější vyhrála Samova polívka a v kategorii nejčastější zvítězila balená bageta z automatu. Po večeři vytáhl bratr farář kytaru a spustila se velmi oblíbená aktivita naší mládeže, a to zpěv ze zpěvníku Svítá. Ještě hlavy plné melodií krásných spirituálů, tradicionálů a všemožných písniček s biblickým námětem od Adama až po Zjevení, a už se nahříval projektor s prezentací o bratru Husovi, jeho životě, ideálech i smrti. Na páteční večer stačila půlka prezentace, abychom se dokonale unavili i díky velmi živému přednesu bratra faráře. Hned za časného sobotního rána byla pro mládežníky nachystána snídaně po americku, kterou připravili skvělí kuchaři Standa s Kristinou. Dopoledne bylo věnováno soudci Gedeonovi a jeho válce proti Midjáncům. Program, který pan farář nachystal, byl tak zajímavý, že dokonce odtrhl Kiki od vaření a nedovolil jí odejít. Tím to padlo na Standu, ale ten se se segedínským gulášem popral na výbornou a mládež se znovu přejedla skvělého jídla. Jen chvilkový polední klid musel stačit na vytrávení a nachystání ke krátké vycházce, která se ale nakonec zvrhla v celoodpolední výlet na Buchtův kopec a k horním tokům řeky Svratky. Po cestě se děvčata a chlapci potkávali s dalšími nástrahami pravé zimy, jako sněhem nebo brzkým západem slunce. Promočení, promrzlí, ale plni radosti jsme se vraceli po skupinách na faru. Po večeři se bratr farář pustil do druhé poloviny velezajímavé prezentace o bratru Husovi. Po vyčerpávajícím dni se mládeži krásně spalo, a tak čilí se probouzeli vstříc nedělnímu dni plnému zajímavých aktivit. Bohoslužba bratra faráře Mikiho Erdingera v poněkud komornějším obsazení, než známe z Brna, byla pro všechny velmi poučná a poskytla jim rozhled, co se odpouštění týče. Konala se v sále daňkovické fary, který nám ještě před chvíli posloužil jako ložnice. Pak našeho bratra faráře zajímalo, co si kdo

z průběhu bohoslužeb zapamatoval, a bylo toho nakonec víc, než si sám stačil udělat poznámek. Poslední z jídel bylo podáváno v poledních hodinách. Následoval generální úklid, během kterého všichni mysleli jen na cukrárnu a její pozdější návštěvu. Čekala nás ale ještě dlouhá cesta za vytrvalého deště, který nás provázel do Sněžného. Vysvobození přišlo až při vstupu do cukrárny za přílivu tepla a vůně pochutin. S plnými břichy sladkostí, s plnými hlavami zážitků i vědomostí a s plnými srdci radosti jsme se pak vraceli zpět vstříc jarnímu Brnu. Díky za krásný víkend!

Matěj Přikryl (uveřejněno v Setkávání, zkráceno)

Biblická hodina pro dospělé

V uplynulém roce jsme se scházeli pravidelně každý čtvrtek v 18 hodin na faře k rozhovorům a studiu Bible. Pod vedením bratra faráře Grubera jsme pod dvou letech dokončili výklad knihy Genesis, zatímco bratr farář Vítek s námi probíral Skutky apoštolů a list Filipským. Několik hodin bratr farář Gruber věnoval takovým zajímavostem, jako jsou zvířata vyskytující se v Bibli (například ovce nebo ryby). Od září jsme začali náročný výklad listu Židům. Návštěvnost byla zhruba 20 lidí a nezměnila se ani pozdější hodinou začátku, a proto jsme se na konci roku rozhodli biblické hodiny vrátit zpět na 17. hodinu.

Dušan Sedláček

Modlitební skupinka

Jako již několik let, tak i v roce 2016 se v úterý večer na faře scházelo 5-10 bratří a sester ze sboru ke společným modlitbám. Setkání začíná vždy v 19 hod. a trvá něco přes hodinu (ev. dle situace). Zpočátku necháváme průběh volnému povídání, sdílení myšlenek a reakcím na osobní i veřejné události. Tyto úvodní chvíle nejsou jen ztrátou času či “jalovým povídáním“ jak by se mohlo zdát, ale pomáhají nám pozvolna se přeladit ze všedního dění a chystat mysl k modlitbám…to se již pak věnujeme čtení vybraných kapitol z bible (v roce 2016 jsme postupně probrali celé evangelium podle Lukáše). Většinou se rozproudí debata na přečtené téma, srovnáváme, co koho oslovilo, hledáme, jakým způsobem může biblický text rezonovat do našich běžných všedních dnů. Nakonec se věnujeme již přímo osobním modlitbám volně formulovaným, tak jak komu přicházejí ze srdce na jazyk. Tuto chvíli zakončujeme společnou modlitbou Páně. Naše sestava je nyní víceméně stálá, přesto považujeme společenství za zcela otevřené, a rádi vítáme každého příchozího nebo třeba i jen občasné hosty. Na každého, kdo má potřebu živé účasti ve společenství se těšíme i v letošním roce 2017.

Pavla Vokřínková

Kavárnička dříve narozených

Od roku 1993 se každý týden ve středu setkávají na faře sestry a bratři dříve narození, takže v příštím roce oslaví 25. výročí tohoto přátelského setkávání. Kavárnička má svoji programovou tradici. První část je věnována zamyšlení nad biblickým textem, který i v loňském roce pravidelně zajímavě rozebírala sestra Olga Tydlitátová. Následuje malé občerstvení s kávičkou a čajem, které je využíváno k besedě mezi přítomnými. Další část je naplňována různými programy zahrnujícími zajímavá vyprávění, četbu vybrané literatury, promítání snímků z cest po naší vlasti i v cizině. Program bývá také tvořen účastníky Kavárničky. Jednou za měsíc studenti konzervatoře připravují pěkné hudební vystoupení. Všem, kteří se na programu Kavárničky podílejí, patří upřímné poděkování. Společnou modlitbou a písní se vždy rozloučíme.

Kornélie Křehlíková

Cantate Domino

Pěvecký sbor Cantate Domino má v současnosti 25 aktivních členů pocházejících převážně ze sboru Brno I a sboru Brno II. Ke zkouškám se scházíme každý pátek od 18:30 - 20:30 ve sborovém sále na Opletalově ulici s průměrnou účastí asi 17 zpěváků ve všech hlasových skupinách pod vedením sbormistra Libora Nykodýma. Během roku jsme střídavě posloužili při bohoslužbách jak v Blahoslavově domě (10.4. velikonoční program, 19.6. svatodušní program), tak v Červeném kostele (10.1. vánoční program, 3.4. velikonoční program, 9.10. instalace nové farářky Jany Hofmanové, 25.12. Boží hod vánoční) K již tradičním akcím pěveckého sboru patří prázdninové soustředění v Poličce, které se konalo začátkem prázdnin a to ve dnech 7.7. - 10.7. a kterého se zúčastnilo 27 lidí (členové pěveckého sboru a rodinní příslušníci). Na soustředění se všichni těšíme, protože v krásném prostředí vysočiny máme příležitost k vzájemným rozhovorům, pokud počasí dovolí ke koupání na blízkém koupališti nebo alespoň k procházkám a především ke zpěvu – zkoušku máme pravidelně 2x denně, někdy si zazpíváme ještě i potřetí po večeři. Ubytovaní jsme na internátě místního učiliště. Dvakrát do roka se schází užší výbor Cantate Domino s faráři obou sborů, kdy chystáme plán činnosti vždy na příštího půl roku.

Marie Matoulková

Kurzy Alfa a Beta

Jarní kurs Beta probíhal tradičně jako pokračování předchozího kurzu Alfa z podzimu 2015. Scházeli jsme se od ledna do dubna každou středu nad základními články křesťanské víry, učili jsme se číst bibli a společně jsme se modlili. Součástí byla také společná příprava večeře a zpěv ze zpěvníků Svítá. V sobotu 12. března jsme byli na výletě v Kloboukách u Brna, kde jsme si přiblížili, jak žije evangelický sbor a proč není jen jedna církev. PO obědě jsme navštívili středisko Diakonie v nedalekých Brumovicích. Kurzu se účastnilo v průměru dvacet lidí – členů a přátel sboru i těch, kteří se k našemu sboru na závěr kurzu připojili. V neděli 24. dubna byly dvě dospělé sestry pokřtěny a dva bratři přijati za členy sboru.

Na podzim roku 2016 proběhl desátý Kurz Alfa. Tentokrát se při 11 středečních a jednom sobotním setkání se základy křesťanské víry seznamovalo až 8 až 20 hostů, průměrná návštěva byla 13 hostů (něco kolem 25-30 jednotlivců). Sobotního výjezdu se do Klobouk u Brna účastnilo 11 osob. Hostům se u stolů věnovalo průměrně 7 stolařů (celkem 9), v tzv. technickém týmu bylo celkem 10 sester a bratří. Důležitou roli mělo 7 sester (+ příležitostní pomocníci), které připravovaly společné večeře - minimálně 40 porcí každý večer. Na středečních setkáních sloužila zpěvem mládež. Všem, kteří svým dílem přispěli, patří dík.

Jan Oukropec a Jiří Gruber

Guláš pro lidi bez domova

V loňském roce jsme pro potřebné připravili guláš opět celkem třikrát. Vydávání probíhá už tradičně ve čtvrtek v 18:00 před Červeným kostelem - konkrétně to loni bylo 28. ledna, 10. března a 15. prosince. Na přípravě zatím posledního guláše jsme využili nově i pomoc bratří a sester ze židenického sboru. Během posledního vydávání jsme se dozvěděli (bohužel už trochu pozdě) o "konkurenční" akci ve stejném termínu na Římském náměstí, a tak účast nebyla tentokrát tak hojná (cca 50 hostů). Zbylé porce jsme zavezli na Armádu spásy (Mlýnská ul.). Velmi jsme ocenili množství starších umytých a uzavíratelných nádob a obalů uložených v kuchyni. Právě ve chvílích, kdy si naši hosté chtěli odnést porci s sebou i na ubytovnu, získaly to nejlepší využití! Tímto bych chtěl poprosit členy sboru, kterým doma podobné uzavíratelné obaly leží bez využití, o jejich přinesení na faru. Jde zejména o plastové obaly od zmrzliny, velkých jogurtů nebo větší skleněné zavařovačky. Děkujeme.

Pavel Janeček

Křesťanská služba

V 2. polovině roku 2016 jsme přivítali v Křesťanské službě paní farářku Janu Hofmanovou, takže pracujeme ve složení 12 sester a 2 bratři. Pomáhali jsme při Seniorátní presbyterní konferenci, při Noci muzeí, Noci kostelů. V srpnu, kdy ještě nebyla hotová sborová kuchyň, jsme pomáhali při rozloučení se zesnulým Danem Navrátilem. V listopadu se v našem sboru konalo celocírkevní setkání učitelů nedělní školy, Křesťanská služba zajišťovala občerstvení. Poslední neděli církevního roku jsme uspořádali pro členy našeho sboru odpoledne Křesťanské služby. Vyslechli jsme si zajímavou přednášku Martina Hrubeše, kurátora sboru ČCE v Praze Počernicích, který je civilním povoláním geolog. Vyprávěl nám o získávání nových zdrojů pitné vody v Etiopii. Během roku 2016 jsme vykonali přibližně 200 návštěv u členů našeho sboru, kteří vzhledem ke svému věku už nemohou docházet do sboru, nejvíce u příležitosti jejich narozenin.

Marie Melicharová

Blažkov - středisko biblických kurzů I. a II. sboru ČCE v Brně

I v loňské sezoně se na Blažkově uskutečnilo tradičně několik běhů mládežnických a sborových pobytů. První tři týdny patří YMCE, která pořádá dva běhy pro školní děti, tentokrát to bylo na téma „Děti kapitána Granta“. Potom následovaly sborové pobyty jednotlivých sborů našeho seniorátu a koncem srpna také již tradičně biblický kurz pro mládež s názvem LeSeM (letní setkání mládeže). Vedení měl pan farář Miki Erdinger spolu s pomocníky z řad starší mládeže. Kurzu se zúčastnilo 32 mládežníků a téma k zamýšlení znělo: (Ne)stíháš?! Tradici už má i poprázdninový pobyt seniorů a také naopak předprázdninový pobyt několika rodin s předškolními dětmi. Středisko je plně využito i o víkendech od jara do podzimu a to jak sborovými víkendy, tak různými skautskými, ale i rodinnými akcemi a také brigádami.

Co se týká rozvoje střediska, tak se nám v roce 2016 opět podařilo získat pro Blažkov dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje. Peníze byly využity zejména na rekonstrukci verandy chaty zvané Heraklitka, která byla téměř v havarijním stavu. Rekonstrukci prováděl opět místní správce pan Michna z Rozsíčky. Dále pak byly zakoupeny různé hry, sportovní potřeby a vybavení pro další zvyšování komfortu a atraktivity pobytu na Blažkově, zejména pro mládež. Přes všechny tyto vymoženosti ovšem nesmíme zapomínat na duchovní náplň pobytů a hlavní cíl, který středisko má a tím je křesťanské soužití a poznávání evangelia.

Stručné výsledky hospodaření Blažkova: příjmy 248.150 Kč z toho 69.000 dotace od JMK na opravu verandy, heraklitky, novou dlažbu před umývárnu a novou lednici. Výdaje činily 205.489 Kč, takže výsledky ročního hospodaření činí 42.661 Kč.

Co se týká sestavování vzpomínkové knihy o Blažkovu, lze říci, že br. Vondra pokračuje stále v její přípravě ve volných chvílích, a to ve třech oblastech: a/ v sestavování přehledu, co se na Blažkově za dobu šedesáti let konalo a událo

b/shromažďuje příspěvky pamětníků ve formě vzpomínek či deníčků dětských účastníků c/ sbírá fotografie a jiné artefakty, předvádějící dění za celou dobu trvání střediska. Stále je ještě otevřena příležitost pro ty, kteří by měli čím přispět do knihy, je však to potřeba udělat neprodleně. Byl by vítán příspěvek ze skautských a seniorských pobytů, ale i vedoucích skupinek dětských běhů. Práce na publikaci je bohužel zdlouhavá, informace je nutné získat z mnoha různých pramenů, nejsou nikde centrálně uloženy, je třeba pátrat, doptávat se a korespondovat. Převážná část materiálu je pohromadě, půjde-li vše dle předpokladu, mohla by publikace vyjít během roku 2017.

Ctirad Šebesta

Prázninový pobyt na Blažkově

V sobotu večer se sjela první polovina z asi šedesáti účastníků, druhý den dorazila další. Před každým jídlem jsme měli nějaké čtení z Bible, modlitbu a písničku. Měla jsem velkou radost, že jsem mohla říkat modlitbu za naši skupinu,

když na nás vyšla modlitba. Dostali jsme totiž rozpis úkolů, kde nás pan farář všechny rozdělil do tří skupin s úkoly, které se každý den střídaly: úklid, mytí nádobí a modlitby.

V neděli se šlo do kostela v obci Blažkov. Od pondělka do pátku byl vždycky dopoledne program – povídali jsme si ve třech skupinách o Josefovi a jeho bratrech. Odpoledne bývaly tvořivé dílničky, při kterých se vyráběly různé věci z krepáku, vlny a bavlnek. Jinak byl volný program, při kterém si zvláště menší děti v lese stavěly bunkry z klacků na šiškovou válku. Večer se promítali v klubovně Broučci – jako jednotlivé obrázky, ke kterým se četlo povídání z knížky. Promítání se mi moc líbilo a přišlo mi zajímavé i neobvyklé promítací plátno. Pak šly děti spát a dospělí s mládežníky měli společné večery a vedli mezigenerační rozhovory.

Ve středu se šlo na celodenní výlet. Auty jsme dojeli ke kostelu svatého Michaela ve Vítochově, který mi přišel moc zajímavý, protože byl kamenný. Odtud jsme šli pěšky přes les do Dalečína, kde jsme se byli podívat na zříceninu hradu a dali jsme si zasloužené nanuky z místní samoobsluhy. Z Dalečína nám jel autobus zpět do Vítochova. Bylo hezké dívat se z okna krajinu, kudy jsme předtím šli. Od kostela ve Vítochově jsme jeli auty do Karasína. V Karasíně je totiž rozhledna. Byla vysoká asi třicet metrů a seshora byl nádherný výhled do širokého okolí. Víc ale než ten výhled zajímaly menší děti spíše průlezky.

Ve čtvrtek se měly opékat špekáčky u totemu, ale protože bylo po dešti, nakonec se opékaly nad grilem. No a tím, že bylo po dešti, byla na louce u tábora hustá mlha, v které děti s chutí běhaly a halekaly na sebe. V pátek jsme si dopovídali příběh o Josefovi a jeho bratřích a některé rodiny už odjížděly, a ti co zůstávali, si na sobotu rozdělili úkoly ohledně úklidu tábora. Mně se teda na Blažkově moc líbilo, byla tam spousta legrace a milí lidé a za rok, pokud budeme moci, určitě pojedeme zase.

Veronika Sikstová, uveřejněno v Setkávání, zkráceno

Výstavy v sále Václava Pokorného

I když byly možnosti pořádání výstav a besed kolem nich v letošním roce omezené prázdninovou odmlkou a ale stavbou nové kuchyně, povedlo se na stěny sálů i ve vstupní hale rozvěsit kalendáře paní Plotěné (pro Světlušku) a Jana Vondry s fotografiemi inspirovanými básněmi Miroslava Heriána a kalendář z Bazileje pro liturgická období celého církevního roku. . Ke Dni země jsme připravili výstavu Kapka modré. Součástí výstavy byla beseda s autorem knihy Kousíček modré od Jana Laciny a s vydavatelem Miroslavem Klepáčkem o jeho firmě Sursum. Oba patří do okruhu evangelických osobností Tišnovska. Ke krátkodobé výstavě o mezinárodním poradenském projektu Spirit a o institutu a časopisu Veronica promluvila Zvona Gaillyová a Jan Hollan. Inspirací pro cestu za divadelním uměním do Zlína hru INRI byly fotografie z představení a ukázky návrhů scény a kostýmů. Zasvěcený komentář k této hře podala spoluautorka scénáře a režisérka Hana Mikolášková. Škoda jen, že jen málo lidí tuto příležitost využilo. Od října zdobila všechny volné plochy stěn sálu, presbyterny a haly díla Andreje Bielaka na téma Živly krajiny. Jeho pohledem jsme mohli objevovat vodu, vítr, písek, stromy a jejich pohyb a působení v naší krajině i v krajinách, které jsou nám povědomé ze zpráv o lidu Staré smlouvy. Klavíristka, paní D. Klementová z brněnské JAMU přidala melodie Jaroslava Ježka a svými improvizacemi doprovodila texty, kterými i tuto výstavu doprovodil David Mikolášek. Na vernisáž výstavy přišli v hojném počtu přátelé autora a pravidelní hosté vernisáží. Možnost besed o výstavách s jejich autory využila „kavárnička“. Na rok 2017 se opět chystají výstavy tématicky propojené s obsahem našeho časopisu Setkávání.

David Mikolášek

Výtvarné umění v kostele J.A. Komenského v roce 2016

Celý rok zde zůstala díla Karla Rechlíka připomínající témata našeho Vyznání víry. Pro Noc muzeí a Noc kostelů nám své dokonalé fotografie zapůjčil Jindřich Štreit. Zachytil lidi přežívající na okraji světa těch, kteří mají vlastní domov a místo ve společnosti. Ukázal jejich Domov bez domova. Je dobře, že naše výstavy mohou uvidět ne jen pravidelní návštěvníci, ale také hosté seniorátních a celocírkevních sejítí. Dáváme možnost poznat něco ze života našeho sboru a církve také ostatní veřejnosti. Máme naději, že se někteří budou vracet ne jen na vernisáže výstav a besedy, ale že také najdou své místo mezi námi. V evangelickém prostředí není samozřejmé, že jako svědectví o víře nabízíme výpovědi malířů. Jsme zvyklí na slova a tóny a doufám, že přijmeme to, že i barvy a tvary mohou zprostředkovat Zprávu o radosti.

David Mikolášek

Nešpory

Tato řada šesti koncertů a duchovních promluv, kterou pořádáme společně s husovickým sborem, se v roce 2016 konala již po čtrnácté. Je to možné jen díky řadě bratří a sester, kteří se podílejí na pořadatelské službě a panu Jiřímu Dvořáčkovi, který se stará o dramaturgii koncertů a jednání s interprety. Díky dotacím statutárního města Brna a Jihomoravského kraje se podařilo pozvat i mimobrněnské umělce. Dotace pomohly udržet kvalitní výběr interpretů a koncerty tak nemalou měrou přispěly k rozšíření hudební nabídky v městě Brně, která je přístupná nejširší veřejnosti. Hodnota vzájemné lidské pomoci a solidarity je tak podporována také u necírkevních návštěvníků a charitativní organizace mohou veřejně představit svou činnost a získat podporu na své konkrétní projekty. Výtěžek dobrovolného vstupného odeslaný na konto nestátních organizací pracujících v sociální oblasti činil celkem 45 024 Kč, což je opět o něco (o 3.194 Kč) více než v minulém roce. V neposlední řadě koncerty také umožnily zpřístupnění prostor významné stavební památky - chrámu Jana Amose Komenského (Červeného kostela) - široké veřejnosti.

Postupně při nich vystoupili vždy první neděli v měsíci od dubna do června: Pěvecký sbor Gaudeamus se sólisty Zdislavou Bočkovou a Petrem Karasem pro Středisko Diakonie ČCE v Kloboukách u Brna, Brněnský akademický sbor se sólistkou Helenou Pellarovou a varhaníkem Martinem Jakubíčkem pro Handicap klub Brno a v rámci Brněnského Varhanního festivalu Torben Krebs a smíšený pěvecký sbor Cantemus pro Středisko Diakonie ČCE v Myslibořicích. Po letních prázdnidnách to byl ženský komorní sbor Gloria Brunensis se sólisty Annou Krejčí na housle a Stanislavem Smočkem na varhany pro Hospic sv. Alžběty v Brně, v listopadu BROLN se svými sólisty pro Občanské sdružení Naděje v Brně a v prosinci mužský pěvecký sbor Láska opravdivá pro Středisko Diakonie ČCE v Brně.

Bohuslava Járová

Ekumena

Ekumenická setkání začala tradičně v lednu (19.1) společnou bohoslužbou osmi církví, tentokrát výjimečně v kostele u sv. Tomáše, protože u sv. Jakuba probíhaly opravy. Tématem bohoslužby slova bylo „Povolání hlásat mocné skutky Páně“ podle textu 1 Pt 2,9. Kázáním posloužili bratři Václav Slouk (ŘKC) a Vlastimil Fürst (ASD a sestra Jana Křížová (ECM). Sbírka na noclehárnu Diecézní charity pro lidi bez domova vynesla 4.210 Kč. V rámci jarní ekumenické neděle kázal v našem sboru bratr Martin Grombiřík (ECAV) a bratr farář Gruber kázal ve sboru CČSH na Botanické. Společné zahájení Noci kostelů 10. června bylo v Červeném kostele a kázáním posloužil bratra Václav Slouk. Ekumenická bohoslužba s vysluhováním svaté večeře Páně byla 16. října ve sboru na Botanické a kázáním posloužil předseda československé unie CASD bratra Mikuláš Pavlík. Její zvláštností bylo vzájemné mytí nohou mezi duchovními zastoupených církví.

Jiří Gruber

Sborový časopis Setkávání

Brněnský evangelický měsíčník Setkávání, časopis čtyř brněnských sborů ČCE, letos vstoupil do svého 19. ročníku. V novém ročníku Biblickou zoologii nahrazuje Biblická přírodověda. To se odrazilo i na charakteristických obálkách, které jsou již devátým rokem grafickým dílem Ivy Tůmové: okrové obálky s biblickými zvířaty v novém ročníku zastupují bílé obálky s vínovým textem a přírodními jevy, prvním z nich bylo slunce, následuje oheň. Pokračovaly dlouhodobé rubriky: Úvodník, Bylo, Bude, Přečetli jsme, Cestování, Žili a žijí mezi námi, Lidé ve sboru, Díky a prosby, Ze staršovstva a další, zájem vzbudila nová polemická rubrika: O čem se hovoří, přišly i reakce od čtenářů: Co zaujalo čtenáře. Historii zastupuje rubrika Církevní otcové a také Z půdních archivů a v novém ročníku Brněnští kazatelé jako vzpomínky na kazatele z první poloviny 20. století. Novinkou jsou portréty v rubrice Naši presbyteři. Časopis připravuje pod vedením Jiřího Grubera čtrnáctičlenná redakční rada složená z členů čtyř brněnských sborů ČCE. Vedle distribuce v brněnských sborech ČCE se časopis prodává i v několika brněnských knihkupectvích. Náklad 500 výtisků bývá z větší části rozebrán.

Jan Franců

Sborové stavby a opravy

Stavební komise, kterou tvoří asi osm členů, se scházela většinou jednou za dva měsíce. Z pověření staršovstva řešila a často i rozhodovala o konkrétní podobě stavebních záměrů a oprav. V budově fary Opletalova jsme v roce 2016 provedli rekonstrukci kuchyně, její nejdůležitější částí byla nová kuchyňská linka. Při přípravě výstavby nové fary na ulici Pellicova jsme získali stavební povolení. V současnosti projektant dokončuje projekt pro realizaci stavby s podrobným položkovým rozpočtem nutným pro výběrové řízení dodavatele stavby. V Rychmanově máme přislíbenou dotaci od obce na poslední etapu rekonstrukce střechy kostela a plánujeme ji dokončit do letních prázdnin. Trvalým a každý rok stále se opakujícím úkolem na všech našich budovách je pravidelná oprava sjetých a doplňování rozpadených střešních tašek, opravy a údržba maleb, nátěrů, vytápění, sanitárních rozvodů a rozvodů elektro. Na žádost Evangelické akademie bylo ve sborovém domě na Opletalové ulici instalováno elektronické zabezpečení hlavního vstupu. . V sklepní části budovy na Opletalové byly zřízeny dvě skautské klubovny a v celé budově vymalováno schodiště. V Červeném kostele byla provedena nová sanační omítka ve vstupní části chrámové lodi.

Stanislav Dvořák

Sborové finance

V minulém roce se nám opět podařilo nejen naplnit, ale i překročit plánovaný rozpočet příjmů. Potěšitelné je, že k němu došlo především díky zvýšení obětavosti členů sboru. Salár se proti minulému roku zvýšil o 70 tisíc Kč. Za to patří všem obětavým dárcům dík.

Z finančně náročnějších akcí, které se uskutečnily v minulém roce, je třeba uvést novou sborovou kuchyni, která včetně elektroinstalace a instalatérských prací stála 257 tis. Kč, zabezpečení vchodových dveří – poměrná část sboru byla 142 tisíc Kč, vybudování skautské klubovny ve sklepě na faře na Opletalově ulici 131 tisíc Kč a oprava střechy a malování, také na faře na Opletalově ulici za 174 tisíc Kč. Sanační omítky v Červeném kostele stály 80 tisíc Kč.

Plánované dokončení opravy střechy v Rychmanově v předpokládaném rozsahu 300 tisíc Kč se uskuteční až v tomto roce a byla nám na ni přidělena dotace Města Újezd u Brna ve výši 150 tisíc Kč.

Volné finanční prostředky soustřeďujeme do fondu oprav, kde v současné době máme téměř 9 mil. Kč. Finanční komise staršovstva sboru předkládá sborovému shromáždění ke schválení uzávěrku hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. Obojí najdete v následující tabulce.

Hrubý rozpočet přestavby farní budovy na Pellicově činí 12 milionů Kč. Staršovstvo si zajistilo bezúročnou půjčku od Jeronymovy jednoty ve výši 3 miliony Kč, kterou budeme v budoucích letech postupně splácet. Protože sbor nemůže zůstat bez volných finančních prostředků a čeká nás v příštích letech větší investice při přechodu z parního vytápění na horkovod, máme ještě zajištěny 3 miliony jako úročenou půjčku z prostředků Personálního fondu.

Miroslava Priknerová

RSS kanál

Syndikovat obsah